عکسهای دخترهای شیرازی

نتایج جستجو برای عبارت :

عکسهای دخترهای شیرازی

 طرز تهیه فالوده شيرازي خانگی به 2 روش مختلف :به جرات می توان گفت فالوده شيرازي یکی از محبوب ترین دسر های ایرانی می باشد که در سراسر دنیا نیز این فالوده را به این نام می شناسند.این دسر در فصل تابستان برای رفع عطش بسیار مناسب می باشد، پس با نمناک همراه باشید تا به 2 روش مختلف این دسر خوشمزه را آموزش دهیم.
 طرز تهیه فالوده شيرازي خانگی به 2 روش مختلف :به جرات می توان گفت فالوده شيرازي یکی از محبوب ترین دسر های ایرانی می باشد که در سراسر دنیا نیز این فالوده را به این نام می شناسند.این دسر در فصل تابستان برای رفع عطش بسیار مناسب می باشد، پس با نمناک همراه باشید تا به 2 روش مختلف این دسر خوشمزه را آموزش دهیم.
 طرز تهیه فالوده شيرازي خانگی به 2 روش مختلف :به جرات می توان گفت فالوده شيرازي یکی از محبوب ترین دسر های ایرانی می باشد که در سراسر دنیا نیز این فالوده را به این نام می شناسند.این دسر در فصل تابستان برای رفع عطش بسیار مناسب می باشد، پس با نمناک همراه باشید تا به 2 روش مختلف این دسر خوشمزه را آموزش دهیم.
 طرز تهیه فالوده شيرازي خانگی به 2 روش مختلف :به جرات می توان گفت فالوده شيرازي یکی از محبوب ترین دسر های ایرانی می باشد که در سراسر دنیا نیز این فالوده را به این نام می شناسند.این دسر در فصل تابستان برای رفع عطش بسیار مناسب می باشد، پس با نمناک همراه باشید تا به 2 روش مختلف این دسر خوشمزه را آموزش دهیم.
 طرز تهیه فالوده شيرازي خانگی به 2 روش مختلف :به جرات می توان گفت فالوده شيرازي یکی از محبوب ترین دسر های ایرانی می باشد که در سراسر دنیا نیز این فالوده را به این نام می شناسند.این دسر در فصل تابستان برای رفع عطش بسیار مناسب می باشد، پس با نمناک همراه باشید تا به 2 روش مختلف این دسر خوشمزه را آموزش دهیم.
 طرز تهیه فالوده شيرازي خانگی به 2 روش مختلف :به جرات می توان گفت فالوده شيرازي یکی از محبوب ترین دسر های ایرانی می باشد که در سراسر دنیا نیز این فالوده را به این نام می شناسند.این دسر در فصل تابستان برای رفع عطش بسیار مناسب می باشد، پس با نمناک همراه باشید تا به 2 روش مختلف این دسر خوشمزه را آموزش دهیم.
 طرز تهیه فالوده شيرازي خانگی به 2 روش مختلف :به جرات می توان گفت فالوده شيرازي یکی از محبوب ترین دسر های ایرانی می باشد که در سراسر دنیا نیز این فالوده را به این نام می شناسند.این دسر در فصل تابستان برای رفع عطش بسیار مناسب می باشد، پس با نمناک همراه باشید تا به 2 روش مختلف این دسر خوشمزه را آموزش دهیم.
 طرز تهیه فالوده شيرازي خانگی به 2 روش مختلف :به جرات می توان گفت فالوده شيرازي یکی از محبوب ترین دسر های ایرانی می باشد که در سراسر دنیا نیز این فالوده را به این نام می شناسند.این دسر در فصل تابستان برای رفع عطش بسیار مناسب می باشد، پس با نمناک همراه باشید تا به 2 روش مختلف این دسر خوشمزه را آموزش دهیم.
 طرز تهیه فالوده شيرازي خانگی به 2 روش مختلف :به جرات می توان گفت فالوده شيرازي یکی از محبوب ترین دسر های ایرانی می باشد که در سراسر دنیا نیز این فالوده را به این نام می شناسند.این دسر در فصل تابستان برای رفع عطش بسیار مناسب می باشد، پس با نمناک همراه باشید تا به 2 روش مختلف این دسر خوشمزه را آموزش دهیم.
 طرز تهیه فالوده شيرازي خانگی به 2 روش مختلف :به جرات می توان گفت فالوده شيرازي یکی از محبوب ترین دسر های ایرانی می باشد که در سراسر دنیا نیز این فالوده را به این نام می شناسند.این دسر در فصل تابستان برای رفع عطش بسیار مناسب می باشد، پس با نمناک همراه باشید تا به 2 روش مختلف این دسر خوشمزه را آموزش دهیم.
 طرز تهیه فالوده شيرازي خانگی به 2 روش مختلف :به جرات می توان گفت فالوده شيرازي یکی از محبوب ترین دسر های ایرانی می باشد که در سراسر دنیا نیز این فالوده را به این نام می شناسند.این دسر در فصل تابستان برای رفع عطش بسیار مناسب می باشد، پس با نمناک همراه باشید تا به 2 روش مختلف این دسر خوشمزه را آموزش دهیم.
 طرز تهیه فالوده شيرازي خانگی به 2 روش مختلف :به جرات می توان گفت فالوده شيرازي یکی از محبوب ترین دسر های ایرانی می باشد که در سراسر دنیا نیز این فالوده را به این نام می شناسند.این دسر در فصل تابستان برای رفع عطش بسیار مناسب می باشد، پس با نمناک همراه باشید تا به 2 روش مختلف این دسر خوشمزه را آموزش دهیم.
 طرز تهیه فالوده شيرازي خانگی به 2 روش مختلف :به جرات می توان گفت فالوده شيرازي یکی از محبوب ترین دسر های ایرانی می باشد که در سراسر دنیا نیز این فالوده را به این نام می شناسند.این دسر در فصل تابستان برای رفع عطش بسیار مناسب می باشد، پس با نمناک همراه باشید تا به 2 روش مختلف این دسر خوشمزه را آموزش دهیم.
 طرز تهیه فالوده شيرازي خانگی به 2 روش مختلف :به جرات می توان گفت فالوده شيرازي یکی از محبوب ترین دسر های ایرانی می باشد که در سراسر دنیا نیز این فالوده را به این نام می شناسند.این دسر در فصل تابستان برای رفع عطش بسیار مناسب می باشد، پس با نمناک همراه باشید تا به 2 روش مختلف این دسر خوشمزه را آموزش دهیم.
 طرز تهیه فالوده شيرازي خانگی به 2 روش مختلف :به جرات می توان گفت فالوده شيرازي یکی از محبوب ترین دسر های ایرانی می باشد که در سراسر دنیا نیز این فالوده را به این نام می شناسند.این دسر در فصل تابستان برای رفع عطش بسیار مناسب می باشد، پس با نمناک همراه باشید تا به 2 روش مختلف این دسر خوشمزه را آموزش دهیم.
 طرز تهیه فالوده شيرازي خانگی به 2 روش مختلف :به جرات می توان گفت فالوده شيرازي یکی از محبوب ترین دسر های ایرانی می باشد که در سراسر دنیا نیز این فالوده را به این نام می شناسند.این دسر در فصل تابستان برای رفع عطش بسیار مناسب می باشد، پس با نمناک همراه باشید تا به 2 روش مختلف این دسر خوشمزه را آموزش دهیم.
 طرز تهیه فالوده شيرازي خانگی به 2 روش مختلف :به جرات می توان گفت فالوده شيرازي یکی از محبوب ترین دسر های ایرانی می باشد که در سراسر دنیا نیز این فالوده را به این نام می شناسند.این دسر در فصل تابستان برای رفع عطش بسیار مناسب می باشد، پس با نمناک همراه باشید تا به 2 روش مختلف این دسر خوشمزه را آموزش دهیم.
 طرز تهیه فالوده شيرازي خانگی به 2 روش مختلف :به جرات می توان گفت فالوده شيرازي یکی از محبوب ترین دسر های ایرانی می باشد که در سراسر دنیا نیز این فالوده را به این نام می شناسند.این دسر در فصل تابستان برای رفع عطش بسیار مناسب می باشد، پس با نمناک همراه باشید تا به 2 روش مختلف این دسر خوشمزه را آموزش دهیم.
 طرز تهیه فالوده شيرازي خانگی به 2 روش مختلف :به جرات می توان گفت فالوده شيرازي یکی از محبوب ترین دسر های ایرانی می باشد که در سراسر دنیا نیز این فالوده را به این نام می شناسند.این دسر در فصل تابستان برای رفع عطش بسیار مناسب می باشد، پس با نمناک همراه باشید تا به 2 روش مختلف این دسر خوشمزه را آموزش دهیم.
 طرز تهیه فالوده شيرازي خانگی به 2 روش مختلف :به جرات می توان گفت فالوده شيرازي یکی از محبوب ترین دسر های ایرانی می باشد که در سراسر دنیا نیز این فالوده را به این نام می شناسند.این دسر در فصل تابستان برای رفع عطش بسیار مناسب می باشد، پس با نمناک همراه باشید تا به 2 روش مختلف این دسر خوشمزه را آموزش دهیم.
 طرز تهیه فالوده شيرازي خانگی به 2 روش مختلف :به جرات می توان گفت فالوده شيرازي یکی از محبوب ترین دسر های ایرانی می باشد که در سراسر دنیا نیز این فالوده را به این نام می شناسند.این دسر در فصل تابستان برای رفع عطش بسیار مناسب می باشد، پس با نمناک همراه باشید تا به 2 روش مختلف این دسر خوشمزه را آموزش دهیم.
 طرز تهیه فالوده شيرازي خانگی به 2 روش مختلف :به جرات می توان گفت فالوده شيرازي یکی از محبوب ترین دسر های ایرانی می باشد که در سراسر دنیا نیز این فالوده را به این نام می شناسند.این دسر در فصل تابستان برای رفع عطش بسیار مناسب می باشد، پس با نمناک همراه باشید تا به 2 روش مختلف این دسر خوشمزه را آموزش دهیم.
 طرز تهیه فالوده شيرازي خانگی به 2 روش مختلف :به جرات می توان گفت فالوده شيرازي یکی از محبوب ترین دسر های ایرانی می باشد که در سراسر دنیا نیز این فالوده را به این نام می شناسند.این دسر در فصل تابستان برای رفع عطش بسیار مناسب می باشد، پس با نمناک همراه باشید تا به 2 روش مختلف این دسر خوشمزه را آموزش دهیم.
 طرز تهیه فالوده شيرازي خانگی به 2 روش مختلف :به جرات می توان گفت فالوده شيرازي یکی از محبوب ترین دسر های ایرانی می باشد که در سراسر دنیا نیز این فالوده را به این نام می شناسند.این دسر در فصل تابستان برای رفع عطش بسیار مناسب می باشد، پس با نمناک همراه باشید تا به 2 روش مختلف این دسر خوشمزه را آموزش دهیم.
 طرز تهیه فالوده شيرازي خانگی به 2 روش مختلف :به جرات می توان گفت فالوده شيرازي یکی از محبوب ترین دسر های ایرانی می باشد که در سراسر دنیا نیز این فالوده را به این نام می شناسند.این دسر در فصل تابستان برای رفع عطش بسیار مناسب می باشد، پس با نمناک همراه باشید تا به 2 روش مختلف این دسر خوشمزه را آموزش دهیم.
 طرز تهیه فالوده شيرازي خانگی به 2 روش مختلف :به جرات می توان گفت فالوده شيرازي یکی از محبوب ترین دسر های ایرانی می باشد که در سراسر دنیا نیز این فالوده را به این نام می شناسند.این دسر در فصل تابستان برای رفع عطش بسیار مناسب می باشد، پس با نمناک همراه باشید تا به 2 روش مختلف این دسر خوشمزه را آموزش دهیم.
 طرز تهیه فالوده شيرازي خانگی به 2 روش مختلف :به جرات می توان گفت فالوده شيرازي یکی از محبوب ترین دسر های ایرانی می باشد که در سراسر دنیا نیز این فالوده را به این نام می شناسند.این دسر در فصل تابستان برای رفع عطش بسیار مناسب می باشد، پس با نمناک همراه باشید تا به 2 روش مختلف این دسر خوشمزه را آموزش دهیم.
مجموعه: تصاویر ویژه روزتاریخ انتشار : دوشنبه, 22 دی 1399 14:34 یخ زدن رود "هان" در شهر سئول کره جنوبی/ یونهاپقوهای دریاچه شور "ساسیک" در شبه جزیره کریمه/ ایتارتاسعبور خودروها از گذرگاه مرزی "ابو سمرا" به خاک عربستان سعودی پس از رفع محاصره قطر از سوی همسایگان عرب/ رویترز و خبرگزاری فرانسهدعا در آب یخ برای پایان یافتن بحران کرونا در مراسم سالانه " شینتو" در معبدی در توکیو / رویترزنمایشگاه خودروهای قدیمی در "چنای" هند/ خبرگزاری فرانسهبدون شرحصحرای"
مجموعه: تصاویر ویژه روزتاریخ انتشار : پنج شنبه, دی 1399 13:39 کارناوال سنتی سیاه و سفید در شهر "پاستو" کلمبیا/ خبرگزاری فرانسهحضور "کیم جونگ اون" رهبر کره شمالی در نخستین روز از هشتمین کنگره حزب حاکم کارگر کره شمالی در شهر پیونگ‌یانگ/ خبرگزاری رسمی کره شمالیحمله حامیان ترامپ به ساختمان کنگره آمریکا/ رویترزبدون شرحبدون شرحبدون شرحمسیحیان ارتدوکس در شهر صوفیه بلغارستان در سالروز میلاد مسیح (از نظر ارتدوکس‌ها) برای پیدا کردن صلیب چوبی
مجموعه: تصاویر ویژه روزتاریخ انتشار : شنبه, 02 اسفند 1399 14:19 شکوفه های گیلاس در چین/ گاردینمسجد جامع شهر "برد فورد "بریتانیا یکی از مکان هایی است که در آن واکسیناسیون سراسری کرونا انجام می شود. / PAنگهداری لاک پشت های نجات یافته از سرما و یخ در ایالت تگزاس آمریکا/ رویترزگارد محافظ و ماموران امنیتی بیمارستان "ادوارد هفتم" در لندن پس از حضور همسر 99 ساله ملکه بریتانیا در این بیمارستان به دلیل ناخوشی در مقابل یکی از ورودی های آن ایستاده اند./ زوما
مجموعه: تصاویر ویژه روزتاریخ انتشار : یکشنبه, 05 بهمن 1399 13:43 رژه روز ملی هند در شهر دهلی/ خبرگزاری فرانسه و آسوشیتدپرسبدون شرحبدون شرحتظاهرات مخالفان حکومت روسیه در اعتراض به دستگیری الکسی ناوالنی از رهبران اپوزیسیون روسیه/ مسکو/خبرگزاری فرانسه و رویترزبدون شرحصف توزیع غذای رایگان در شهر مانیل (پایتخت) فیلیپین/ رویترزساخت مراکز قرنطینه افراد مبتلا به کرونا در چین/ آسوشیتدپرسآموزش مفاهیم دموکراسی و نحوه رای دادن در مهد کودکی در شهر "ل
عباس افندی (دومین سركرده بهائیت، معروف به عبد البهاء) در باره کتاب تفسیر سوره یوسف، از آثار علی محمد شيرازي (سركرده بابیت، معروف به باب) می نویسد: «او در همه قسمت های آن، خطاب هایی به شخص غایبی که از او استفاده کرده و فیض برده می کند و برای آماده شدن اصول از او یاری می جوید و در راه محبتش آرزو دارد که جان خود را فدا کند. از جمله: یا بقیّه الله قد فدیت بکلّی لک و رضیت السبّ …».1از آن جا که سخنان علی محمد شيرازي (باب) در تفسیر سوره یوسف، سندی
عباس افندی (دومین سركرده بهائیت، معروف به عبد البهاء) در باره کتاب تفسیر سوره یوسف، از آثار علی محمد شيرازي (سركرده بابیت، معروف به باب) می نویسد: «او در همه قسمت های آن، خطاب هایی به شخص غایبی که از او استفاده کرده و فیض برده می کند و برای آماده شدن اصول از او یاری می جوید و در راه محبتش آرزو دارد که جان خود را فدا کند. از جمله: یا بقیّه الله قد فدیت بکلّی لک و رضیت السبّ …».1از آن جا که سخنان علی محمد شيرازي (باب) در تفسیر سوره یوسف، سندی
عباس افندی (دومین سركرده بهائیت، معروف به عبد البهاء) در باره کتاب تفسیر سوره یوسف، از آثار علی محمد شيرازي (سركرده بابیت، معروف به باب) می نویسد: «او در همه قسمت های آن، خطاب هایی به شخص غایبی که از او استفاده کرده و فیض برده می کند و برای آماده شدن اصول از او یاری می جوید و در راه محبتش آرزو دارد که جان خود را فدا کند. از جمله: یا بقیّه الله قد فدیت بکلّی لک و رضیت السبّ …».1از آن جا که سخنان علی محمد شيرازي (باب) در تفسیر سوره یوسف، سندی
عباس افندی (دومین سركرده بهائیت، معروف به عبد البهاء) در باره کتاب تفسیر سوره یوسف، از آثار علی محمد شيرازي (سركرده بابیت، معروف به باب) می نویسد: «او در همه قسمت های آن، خطاب هایی به شخص غایبی که از او استفاده کرده و فیض برده می کند و برای آماده شدن اصول از او یاری می جوید و در راه محبتش آرزو دارد که جان خود را فدا کند. از جمله: یا بقیّه الله قد فدیت بکلّی لک و رضیت السبّ …».1از آن جا که سخنان علی محمد شيرازي (باب) در تفسیر سوره یوسف، سندی
عباس افندی (دومین سركرده بهائیت، معروف به عبد البهاء) در باره کتاب تفسیر سوره یوسف، از آثار علی محمد شيرازي (سركرده بابیت، معروف به باب) می نویسد: «او در همه قسمت های آن، خطاب هایی به شخص غایبی که از او استفاده کرده و فیض برده می کند و برای آماده شدن اصول از او یاری می جوید و در راه محبتش آرزو دارد که جان خود را فدا کند. از جمله: یا بقیّه الله قد فدیت بکلّی لک و رضیت السبّ …».1از آن جا که سخنان علی محمد شيرازي (باب) در تفسیر سوره یوسف، سندی
عباس افندی (دومین سركرده بهائیت، معروف به عبد البهاء) در باره کتاب تفسیر سوره یوسف، از آثار علی محمد شيرازي (سركرده بابیت، معروف به باب) می نویسد: «او در همه قسمت های آن، خطاب هایی به شخص غایبی که از او استفاده کرده و فیض برده می کند و برای آماده شدن اصول از او یاری می جوید و در راه محبتش آرزو دارد که جان خود را فدا کند. از جمله: یا بقیّه الله قد فدیت بکلّی لک و رضیت السبّ …».1از آن جا که سخنان علی محمد شيرازي (باب) در تفسیر سوره یوسف، سندی
عباس افندی (دومین سركرده بهائیت، معروف به عبد البهاء) در باره کتاب تفسیر سوره یوسف، از آثار علی محمد شيرازي (سركرده بابیت، معروف به باب) می نویسد: «او در همه قسمت های آن، خطاب هایی به شخص غایبی که از او استفاده کرده و فیض برده می کند و برای آماده شدن اصول از او یاری می جوید و در راه محبتش آرزو دارد که جان خود را فدا کند. از جمله: یا بقیّه الله قد فدیت بکلّی لک و رضیت السبّ …».1از آن جا که سخنان علی محمد شيرازي (باب) در تفسیر سوره یوسف، سندی
عباس افندی (دومین سركرده بهائیت، معروف به عبد البهاء) در باره کتاب تفسیر سوره یوسف، از آثار علی محمد شيرازي (سركرده بابیت، معروف به باب) می نویسد: «او در همه قسمت های آن، خطاب هایی به شخص غایبی که از او استفاده کرده و فیض برده می کند و برای آماده شدن اصول از او یاری می جوید و در راه محبتش آرزو دارد که جان خود را فدا کند. از جمله: یا بقیّه الله قد فدیت بکلّی لک و رضیت السبّ …».1از آن جا که سخنان علی محمد شيرازي (باب) در تفسیر سوره یوسف، سندی
عباس افندی (دومین سركرده بهائیت، معروف به عبد البهاء) در باره کتاب تفسیر سوره یوسف، از آثار علی محمد شيرازي (سركرده بابیت، معروف به باب) می نویسد: «او در همه قسمت های آن، خطاب هایی به شخص غایبی که از او استفاده کرده و فیض برده می کند و برای آماده شدن اصول از او یاری می جوید و در راه محبتش آرزو دارد که جان خود را فدا کند. از جمله: یا بقیّه الله قد فدیت بکلّی لک و رضیت السبّ …».1از آن جا که سخنان علی محمد شيرازي (باب) در تفسیر سوره یوسف، سندی
عباس افندی (دومین سركرده بهائیت، معروف به عبد البهاء) در باره کتاب تفسیر سوره یوسف، از آثار علی محمد شيرازي (سركرده بابیت، معروف به باب) می نویسد: «او در همه قسمت های آن، خطاب هایی به شخص غایبی که از او استفاده کرده و فیض برده می کند و برای آماده شدن اصول از او یاری می جوید و در راه محبتش آرزو دارد که جان خود را فدا کند. از جمله: یا بقیّه الله قد فدیت بکلّی لک و رضیت السبّ …».1از آن جا که سخنان علی محمد شيرازي (باب) در تفسیر سوره یوسف، سندی
عباس افندی (دومین سركرده بهائیت، معروف به عبد البهاء) در باره کتاب تفسیر سوره یوسف، از آثار علی محمد شيرازي (سركرده بابیت، معروف به باب) می نویسد: «او در همه قسمت های آن، خطاب هایی به شخص غایبی که از او استفاده کرده و فیض برده می کند و برای آماده شدن اصول از او یاری می جوید و در راه محبتش آرزو دارد که جان خود را فدا کند. از جمله: یا بقیّه الله قد فدیت بکلّی لک و رضیت السبّ …».1از آن جا که سخنان علی محمد شيرازي (باب) در تفسیر سوره یوسف، سندی
عباس افندی (دومین سركرده بهائیت، معروف به عبد البهاء) در باره کتاب تفسیر سوره یوسف، از آثار علی محمد شيرازي (سركرده بابیت، معروف به باب) می نویسد: «او در همه قسمت های آن، خطاب هایی به شخص غایبی که از او استفاده کرده و فیض برده می کند و برای آماده شدن اصول از او یاری می جوید و در راه محبتش آرزو دارد که جان خود را فدا کند. از جمله: یا بقیّه الله قد فدیت بکلّی لک و رضیت السبّ …».1از آن جا که سخنان علی محمد شيرازي (باب) در تفسیر سوره یوسف، سندی
عباس افندی (دومین سركرده بهائیت، معروف به عبد البهاء) در باره کتاب تفسیر سوره یوسف، از آثار علی محمد شيرازي (سركرده بابیت، معروف به باب) می نویسد: «او در همه قسمت های آن، خطاب هایی به شخص غایبی که از او استفاده کرده و فیض برده می کند و برای آماده شدن اصول از او یاری می جوید و در راه محبتش آرزو دارد که جان خود را فدا کند. از جمله: یا بقیّه الله قد فدیت بکلّی لک و رضیت السبّ …».1از آن جا که سخنان علی محمد شيرازي (باب) در تفسیر سوره یوسف، سندی
عباس افندی (دومین سركرده بهائیت، معروف به عبد البهاء) در باره کتاب تفسیر سوره یوسف، از آثار علی محمد شيرازي (سركرده بابیت، معروف به باب) می نویسد: «او در همه قسمت های آن، خطاب هایی به شخص غایبی که از او استفاده کرده و فیض برده می کند و برای آماده شدن اصول از او یاری می جوید و در راه محبتش آرزو دارد که جان خود را فدا کند. از جمله: یا بقیّه الله قد فدیت بکلّی لک و رضیت السبّ …».1از آن جا که سخنان علی محمد شيرازي (باب) در تفسیر سوره یوسف، سندی
عباس افندی (دومین سركرده بهائیت، معروف به عبد البهاء) در باره کتاب تفسیر سوره یوسف، از آثار علی محمد شيرازي (سركرده بابیت، معروف به باب) می نویسد: «او در همه قسمت های آن، خطاب هایی به شخص غایبی که از او استفاده کرده و فیض برده می کند و برای آماده شدن اصول از او یاری می جوید و در راه محبتش آرزو دارد که جان خود را فدا کند. از جمله: یا بقیّه الله قد فدیت بکلّی لک و رضیت السبّ …».1از آن جا که سخنان علی محمد شيرازي (باب) در تفسیر سوره یوسف، سندی
عباس افندی (دومین سركرده بهائیت، معروف به عبد البهاء) در باره کتاب تفسیر سوره یوسف، از آثار علی محمد شيرازي (سركرده بابیت، معروف به باب) می نویسد: «او در همه قسمت های آن، خطاب هایی به شخص غایبی که از او استفاده کرده و فیض برده می کند و برای آماده شدن اصول از او یاری می جوید و در راه محبتش آرزو دارد که جان خود را فدا کند. از جمله: یا بقیّه الله قد فدیت بکلّی لک و رضیت السبّ …».1از آن جا که سخنان علی محمد شيرازي (باب) در تفسیر سوره یوسف، سندی
عباس افندی (دومین سركرده بهائیت، معروف به عبد البهاء) در باره کتاب تفسیر سوره یوسف، از آثار علی محمد شيرازي (سركرده بابیت، معروف به باب) می نویسد: «او در همه قسمت های آن، خطاب هایی به شخص غایبی که از او استفاده کرده و فیض برده می کند و برای آماده شدن اصول از او یاری می جوید و در راه محبتش آرزو دارد که جان خود را فدا کند. از جمله: یا بقیّه الله قد فدیت بکلّی لک و رضیت السبّ …».1از آن جا که سخنان علی محمد شيرازي (باب) در تفسیر سوره یوسف، سندی
عباس افندی (دومین سركرده بهائیت، معروف به عبد البهاء) در باره کتاب تفسیر سوره یوسف، از آثار علی محمد شيرازي (سركرده بابیت، معروف به باب) می نویسد: «او در همه قسمت های آن، خطاب هایی به شخص غایبی که از او استفاده کرده و فیض برده می کند و برای آماده شدن اصول از او یاری می جوید و در راه محبتش آرزو دارد که جان خود را فدا کند. از جمله: یا بقیّه الله قد فدیت بکلّی لک و رضیت السبّ …».1از آن جا که سخنان علی محمد شيرازي (باب) در تفسیر سوره یوسف، سندی
عباس افندی (دومین سركرده بهائیت، معروف به عبد البهاء) در باره کتاب تفسیر سوره یوسف، از آثار علی محمد شيرازي (سركرده بابیت، معروف به باب) می نویسد: «او در همه قسمت های آن، خطاب هایی به شخص غایبی که از او استفاده کرده و فیض برده می کند و برای آماده شدن اصول از او یاری می جوید و در راه محبتش آرزو دارد که جان خود را فدا کند. از جمله: یا بقیّه الله قد فدیت بکلّی لک و رضیت السبّ …».1از آن جا که سخنان علی محمد شيرازي (باب) در تفسیر سوره یوسف، سندی
عباس افندی (دومین سركرده بهائیت، معروف به عبد البهاء) در باره کتاب تفسیر سوره یوسف، از آثار علی محمد شيرازي (سركرده بابیت، معروف به باب) می نویسد: «او در همه قسمت های آن، خطاب هایی به شخص غایبی که از او استفاده کرده و فیض برده می کند و برای آماده شدن اصول از او یاری می جوید و در راه محبتش آرزو دارد که جان خود را فدا کند. از جمله: یا بقیّه الله قد فدیت بکلّی لک و رضیت السبّ …».1از آن جا که سخنان علی محمد شيرازي (باب) در تفسیر سوره یوسف، سندی
مجموعه: تصاویر ویژه روزتاریخ انتشار : شنبه, 06 دی 1399 14:14 یک گروه موسیقی در حال اجرای برنامه در حیاط بیمارستان کودکان در مسکو/ ایتارتاسجشن شب کریسمس در شهر "گالیسیا" اسپانیا/ رویترزآیین کریسمس در کلیسایی در شهر نایروبی کنیا/ خبرگزاری فرانسهساحل شهر بمبئی هند/ رویترزمسیحیان کاتولیک پشت در بسته میدان سن پترز واتیکان در شب کریسمس/ رویترزجشن شب کریسمس در یک خانه سالمندان در شهر مادرید اسپانیا/ گتی ایمجزجشن کریسمس در شهر "بیت لحم" (زادگاه مسیح
مجموعه: تصاویر ویژه روزتاریخ انتشار : شنبه, 29 آذر 1399 14:17 کارمند باغ‌وحش شهر پیشاور پاکستان در حال غذا دادن به 2 زرافه/ رویترزبرف روبی در ژاپن/ رویترزتزیین کلیسایی در شهر مانیل فیلیپین به مناسبت کریسمس/ رویترزآغاز واکسیناسیون سراسری کرونا در عربستان سعودی/ تزریق واکسن فایزر به یک شهروند سعودی در ریاض/ رویترزواکسیناسیون کرونا ویروس در ایالات متحده آمریکا/ مایک پنس معاون ترامپ هم واکسن کرونا شرکت فایزر را تزریق کرد.مرکز واکسیناسیون کر
مجموعه: تصاویر ویژه روزتاریخ انتشار : شنبه, بهمن 1399 14:23 دختر "جاسیندا آردرن" نخست وزیر نیوزیلند در یک مراسم ملی/ گتی ایمجزاعتراض اعضا حزب مخالف" شیو سنا" هند به افزایش قیمت سوخت/ بمبئی/ EPAمسلمانان کشمیر در مراسم رونمایی از تار موی منسوب به پیامبر اسلام (ص) در سالگرد وفات ابوبکر خلیفه اول مسلمانان/ رویترزمسابقات جهانی اسکی پرش ن در اتریش/ گتی ایمجزگله دام در استان وان ترکیه/ خبرگزاری آناتولیقایقرانی در سیلاب رودخانه " وال" در هلند/ خبر
مجموعه: تصاویر ویژه روزتاریخ انتشار : شنبه, 09 اسفند 1399 14:05 بازگشایی باغ وحش های آلمان/ آسوشیتدپرسجشنواره آیینی هندوها در کرانه رود سنگام/ آسوشیتدپرسمزرعه کشت تنباکو در زیمبابوه/ گتی ایمجزعید پوریم در اسراییل/ خبرگزاری فرانسهواکسیناسیون کرونا با واکسن آسترازنکا تولیدی هند در شهر دهلی/ رویترزهتل محل قرنطینه مسافران خارجی در نزدیکی فرودگاه بین المللی پیرسون در شهر تورنتو کانادا/ رویترزتظاهرات برضد کودتای ارتش میانمار در شهر یانگون /
مجموعه: تصاویر ویژه روزتاریخ انتشار : سه شنبه, 09 دی 1399 14:27 بارش برف در شهر میلان ایتالیا/ رویترز و خبرگزاری فرانسهواکسیناسیون کرونا در یک خانه سالمندان در آلمان/ رویترزیک پارک آبی در شهر نایروبی (پایتخت) کنیا/ رویترزافتتاح خط مترو بدون راننده در شهر دهلی هند/ خبرگزاری فرانسهبدون شرحتزیینات کریسمسی در پارکی در شهر مسکو روسیه/ رویترزوزیر بهداشت بلغارستان در حال نظارت بر واکسیناسیون کرونا در شهر صوفیه بلغارستان؛ تزریق واکسن به یک کشیش ا
مجموعه: تصاویر ویژه روزتاریخ انتشار : سه شنبه, 28 بهمن 1399 14:29 روبات نوازنده پیانو در میلان ایتالیا/ گاردینحمله ملخ های صحرایی به شهر" مِرو" در کنیا/ خبرگزاری فرانسهموج سواری در ساحل "سالت بورن" بریتانیا/ رویترزیک زن تگزاسی در روز ولنتاین برای همسرش که در اثر ابتلا به کرونا درگذشته، هدیه ولنتاین آورده است./ رویترزیک نیروی ارتش اوکراین در حال نواختن آکاردئون در پست مرزی در استان دونتسک در شرق این کشور/ رویترزبرفروبی از خیابان های شهر مسکو ر
مجموعه: تصاویر ویژه روزتاریخ انتشار : چهارشنبه, 29 بهمن 1399 15:47 آرایشگری روی دریاچه یخزده "بابیلیتیس" در شهر "ریگا" پایتخت لیتوانی/ خبرگزاری فرانسهگنبدهای مسجد سلیمانیه شهر استانبول زیر پوشش برف/ خبرگزاری آناتولییک راهب هندو در حاشیه جشنواره آیینی "ماق ملا" در حاشیه رود سنگام در حال کار با لپ تاپ/ زوماقطع مسیر یک جاده روستایی در اکوادور در اثر رانش زمین/ EPAعروسک های پوتین و "الکسی ناوالنی" (رهبر اپوزیسیون روسیه) در کارناوال سالانه در دوسلد
مجموعه: تصاویر ویژه روزتاریخ انتشار : شنبه, 20 دی 1399 14:04 تولید کیک‌های شبیه سرنگ واکسن کرونا در یک شیرینی‌پزی در شهر دورتموند آلمان/ رویترزبدون شرحایجاد یک حفره در محوطه بیمارستانی در شهر ناپل ایتالیا/ خبرگزاری فرانسهسی و ششمین جشنواره بین‌المللی سازه‌های برفی و یخی در هاربین چین/ خبرگزاری فرانسهبدون شرحآمبولانس‌های حامل بیماران بدحال کرونایی در صف ورود به بیمارستان عمومی شهر مکزییتی/ رویترزبدون شرحسینما در محوطه باز
مجموعه: تصاویر ویژه روزتاریخ انتشار : پنج شنبه, 16 بهمن 1399 12:48 واکسیناسیون جمعیت بومیان جنگل های آمازون برزیل/ رویترزشستن تجهیزات تنفس با دستگاه اکسیژن در بیمارستانی در کشور آفریقای مالاوی برای استفاده مجدد روی بیماران کرونایی/ آسوشیتدپرسرهاسازی بچه پانداها در زیستگاه طبیعی در سیچوان چین/ آسوشیتدپرسنمایش تیم آکروباتیک هوایی هند در نمایشگاه هوایی 2021 هند در بنگلور / رویترز"پیت بوتیجیچ" وزیر حمل و نقل جدید آمریکا (فرد سمت چپ تصویر) در آغ
مجموعه: تصاویر ویژه روزتاریخ انتشار : دوشنبه, 01 دی 1399 13:26 پلیس شترسوار مصر در کنار اهرام ثلاثه/ خبرگزاری فرانسهموانع اماکن قرنطینه شده در تایلند/ رویترزحرکت آخرین قطار مسافربری از لندن به پاریس پیش از بسته شدن خطوط ارتباطی فرانسه و بریتانیا از بیم شیوع ویروس جهش یافته جدید انگلیسی/ رویترزمسابقات جهانی اسکی آلپاین ن در فرانسه/ آسوشیتدپرسمراسم یادبود قربانیان ارمنی جنگ اخیر قره‌باغ در گورستان شهر ایروان/ خبرگزاری فرانسهزائری مس
مجموعه: تصاویر ویژه روزتاریخ انتشار : دوشنبه, 20 بهمن 1399 14:59 هفته مد در پایتخت اوکراین/ رویترزتلف شدن دهها هزار ماهی در ساحل شیلی/ رویترزجغد گوش دراز در باغ پرندگان در روستوف روسیه/ ایتارتاساسکی در کوه های برفی ایتالیا/ آسوشیتدپرستزریق واکسن چینی ضدکرونا در داخل خودرو به زن سالمند در شهر ریودوژانیرو برزیل/ خبرگزاری فرانسهتشییع پیکر 104 قربانی ایزدی کشته شده به دست داعش پس از گذشت 6 سال از کشتار و دفن آنها در یک گورجمعی/ عراق/ خبرگزاری فران
مجموعه: تصاویر ویژه روزتاریخ انتشار : پنج شنبه, 04 دی 1399 13:43 نمایشگاه بین‌المللی سازه‌های برفی و یخی در هاربین چین/ رویترزدانش‌آموزان چینی در استان جیانگسو چین در صدوبیست و هفتمین سالگرد تولد "مائو تسه تونگ" رهبر انقلاب کمونیستی چین، چهره او را نقاشی می‌کنند./ خبرگزاری فرانسهاسکیت در هوای برفی شهر "کی‌یف" اوکراین/ آسوشیتدپرستزریق نخستین دوز واکسن کرونا به دکتر "آنتونی فائوچی" رییس موسسه ملی آلرژی و بیماری‌های عفونی آمریکا/
مجموعه: تصاویر ویژه روزتاریخ انتشار : چهارشنبه, 08 بهمن 1399 12:38 خلوتی شهر پاریس در پی اعلام منع آمد و شد شبانه از ساعت 6 غروب تا 6 صبح / رویترزاعتراضات کشاورزان هندی در روز ملی هند به اصلاح قوانین کشاورزی از سوی دولت/ شهر دهلی/ رویترزبدون شرحگریه یک روبات تمیز کننده سطوح در بیمارستانی در شهر مونیخ آلمان/ رویترزنمایش فیلم در فضای باز برای رانندگان سه چرخه های مسافرکش در شهر پنوم پن کامبوج/ رویترزحمله کارگران و کارمندان تعدیل شده شرکت فرانسو
دستور تهیه فالوده شيرازي روش اول : مواد لازم برای فالوده: مواد لازم مقدار لازم نشاسته 100 گرم آب ولرم 800 میلی لیتر آب 150 میلی لیتر گلاب 2 قاشق غذاخوری شکر 140 گرمشربت فالوده :ابتدا شکر و آب را داخل قابلمه ای بریزید و روی حرارت بگذارید تا بجوشد. سپس شعله را کم کنید و اجازه دهید تا برای 5 دقیقه ریز جوش بزند و شربت کمی غلیظ شود.بعد از 5 دقیقه شعله را خاموش کرده و شربت را به یک کاسه فی انتقال دهید، گلاب را به شربت اضافه کرده و آن را برای 4 ساعت در فریزر
دستور تهیه فالوده شيرازي روش اول : مواد لازم برای فالوده: مواد لازم مقدار لازم نشاسته 100 گرم آب ولرم 800 میلی لیتر آب 150 میلی لیتر گلاب 2 قاشق غذاخوری شکر 140 گرمشربت فالوده :ابتدا شکر و آب را داخل قابلمه ای بریزید و روی حرارت بگذارید تا بجوشد. سپس شعله را کم کنید و اجازه دهید تا برای 5 دقیقه ریز جوش بزند و شربت کمی غلیظ شود.بعد از 5 دقیقه شعله را خاموش کرده و شربت را به یک کاسه فی انتقال دهید، گلاب را به شربت اضافه کرده و آن را برای 4 ساعت در فریزر
دستور تهیه فالوده شيرازي روش اول : مواد لازم برای فالوده: مواد لازم مقدار لازم نشاسته 100 گرم آب ولرم 800 میلی لیتر آب 150 میلی لیتر گلاب 2 قاشق غذاخوری شکر 140 گرمشربت فالوده :ابتدا شکر و آب را داخل قابلمه ای بریزید و روی حرارت بگذارید تا بجوشد. سپس شعله را کم کنید و اجازه دهید تا برای 5 دقیقه ریز جوش بزند و شربت کمی غلیظ شود.بعد از 5 دقیقه شعله را خاموش کرده و شربت را به یک کاسه فی انتقال دهید، گلاب را به شربت اضافه کرده و آن را برای 4 ساعت در فریزر
دستور تهیه فالوده شيرازي روش اول : مواد لازم برای فالوده: مواد لازم مقدار لازم نشاسته 100 گرم آب ولرم 800 میلی لیتر آب 150 میلی لیتر گلاب 2 قاشق غذاخوری شکر 140 گرمشربت فالوده :ابتدا شکر و آب را داخل قابلمه ای بریزید و روی حرارت بگذارید تا بجوشد. سپس شعله را کم کنید و اجازه دهید تا برای 5 دقیقه ریز جوش بزند و شربت کمی غلیظ شود.بعد از 5 دقیقه شعله را خاموش کرده و شربت را به یک کاسه فی انتقال دهید، گلاب را به شربت اضافه کرده و آن را برای 4 ساعت در فریزر
دستور تهیه فالوده شيرازي روش اول : مواد لازم برای فالوده: مواد لازم مقدار لازم نشاسته 100 گرم آب ولرم 800 میلی لیتر آب 150 میلی لیتر گلاب 2 قاشق غذاخوری شکر 140 گرمشربت فالوده :ابتدا شکر و آب را داخل قابلمه ای بریزید و روی حرارت بگذارید تا بجوشد. سپس شعله را کم کنید و اجازه دهید تا برای 5 دقیقه ریز جوش بزند و شربت کمی غلیظ شود.بعد از 5 دقیقه شعله را خاموش کرده و شربت را به یک کاسه فی انتقال دهید، گلاب را به شربت اضافه کرده و آن را برای 4 ساعت در فریزر
دستور تهیه فالوده شيرازي روش اول : مواد لازم برای فالوده: مواد لازم مقدار لازم نشاسته 100 گرم آب ولرم 800 میلی لیتر آب 150 میلی لیتر گلاب 2 قاشق غذاخوری شکر 140 گرمشربت فالوده :ابتدا شکر و آب را داخل قابلمه ای بریزید و روی حرارت بگذارید تا بجوشد. سپس شعله را کم کنید و اجازه دهید تا برای 5 دقیقه ریز جوش بزند و شربت کمی غلیظ شود.بعد از 5 دقیقه شعله را خاموش کرده و شربت را به یک کاسه فی انتقال دهید، گلاب را به شربت اضافه کرده و آن را برای 4 ساعت در فریزر
دستور تهیه فالوده شيرازي روش اول : مواد لازم برای فالوده: مواد لازم مقدار لازم نشاسته 100 گرم آب ولرم 800 میلی لیتر آب 150 میلی لیتر گلاب 2 قاشق غذاخوری شکر 140 گرمشربت فالوده :ابتدا شکر و آب را داخل قابلمه ای بریزید و روی حرارت بگذارید تا بجوشد. سپس شعله را کم کنید و اجازه دهید تا برای 5 دقیقه ریز جوش بزند و شربت کمی غلیظ شود.بعد از 5 دقیقه شعله را خاموش کرده و شربت را به یک کاسه فی انتقال دهید، گلاب را به شربت اضافه کرده و آن را برای 4 ساعت در فریزر
دستور تهیه فالوده شيرازي روش اول : مواد لازم برای فالوده: مواد لازم مقدار لازم نشاسته 100 گرم آب ولرم 800 میلی لیتر آب 150 میلی لیتر گلاب 2 قاشق غذاخوری شکر 140 گرمشربت فالوده :ابتدا شکر و آب را داخل قابلمه ای بریزید و روی حرارت بگذارید تا بجوشد. سپس شعله را کم کنید و اجازه دهید تا برای 5 دقیقه ریز جوش بزند و شربت کمی غلیظ شود.بعد از 5 دقیقه شعله را خاموش کرده و شربت را به یک کاسه فی انتقال دهید، گلاب را به شربت اضافه کرده و آن را برای 4 ساعت در فریزر
دستور تهیه فالوده شيرازي روش اول : مواد لازم برای فالوده: مواد لازم مقدار لازم نشاسته 100 گرم آب ولرم 800 میلی لیتر آب 150 میلی لیتر گلاب 2 قاشق غذاخوری شکر 140 گرمشربت فالوده :ابتدا شکر و آب را داخل قابلمه ای بریزید و روی حرارت بگذارید تا بجوشد. سپس شعله را کم کنید و اجازه دهید تا برای 5 دقیقه ریز جوش بزند و شربت کمی غلیظ شود.بعد از 5 دقیقه شعله را خاموش کرده و شربت را به یک کاسه فی انتقال دهید، گلاب را به شربت اضافه کرده و آن را برای 4 ساعت در فریزر
دستور تهیه فالوده شيرازي روش اول : مواد لازم برای فالوده: مواد لازم مقدار لازم نشاسته 100 گرم آب ولرم 800 میلی لیتر آب 150 میلی لیتر گلاب 2 قاشق غذاخوری شکر 140 گرمشربت فالوده :ابتدا شکر و آب را داخل قابلمه ای بریزید و روی حرارت بگذارید تا بجوشد. سپس شعله را کم کنید و اجازه دهید تا برای 5 دقیقه ریز جوش بزند و شربت کمی غلیظ شود.بعد از 5 دقیقه شعله را خاموش کرده و شربت را به یک کاسه فی انتقال دهید، گلاب را به شربت اضافه کرده و آن را برای 4 ساعت در فریزر
دستور تهیه فالوده شيرازي روش اول : مواد لازم برای فالوده: مواد لازم مقدار لازم نشاسته 100 گرم آب ولرم 800 میلی لیتر آب 150 میلی لیتر گلاب 2 قاشق غذاخوری شکر 140 گرمشربت فالوده :ابتدا شکر و آب را داخل قابلمه ای بریزید و روی حرارت بگذارید تا بجوشد. سپس شعله را کم کنید و اجازه دهید تا برای 5 دقیقه ریز جوش بزند و شربت کمی غلیظ شود.بعد از 5 دقیقه شعله را خاموش کرده و شربت را به یک کاسه فی انتقال دهید، گلاب را به شربت اضافه کرده و آن را برای 4 ساعت در فریزر
دستور تهیه فالوده شيرازي روش اول : مواد لازم برای فالوده: مواد لازم مقدار لازم نشاسته 100 گرم آب ولرم 800 میلی لیتر آب 150 میلی لیتر گلاب 2 قاشق غذاخوری شکر 140 گرمشربت فالوده :ابتدا شکر و آب را داخل قابلمه ای بریزید و روی حرارت بگذارید تا بجوشد. سپس شعله را کم کنید و اجازه دهید تا برای 5 دقیقه ریز جوش بزند و شربت کمی غلیظ شود.بعد از 5 دقیقه شعله را خاموش کرده و شربت را به یک کاسه فی انتقال دهید، گلاب را به شربت اضافه کرده و آن را برای 4 ساعت در فریزر
دستور تهیه فالوده شيرازي روش اول : مواد لازم برای فالوده: مواد لازم مقدار لازم نشاسته 100 گرم آب ولرم 800 میلی لیتر آب 150 میلی لیتر گلاب 2 قاشق غذاخوری شکر 140 گرمشربت فالوده :ابتدا شکر و آب را داخل قابلمه ای بریزید و روی حرارت بگذارید تا بجوشد. سپس شعله را کم کنید و اجازه دهید تا برای 5 دقیقه ریز جوش بزند و شربت کمی غلیظ شود.بعد از 5 دقیقه شعله را خاموش کرده و شربت را به یک کاسه فی انتقال دهید، گلاب را به شربت اضافه کرده و آن را برای 4 ساعت در فریزر
دستور تهیه فالوده شيرازي روش اول : مواد لازم برای فالوده: مواد لازم مقدار لازم نشاسته 100 گرم آب ولرم 800 میلی لیتر آب 150 میلی لیتر گلاب 2 قاشق غذاخوری شکر 140 گرمشربت فالوده :ابتدا شکر و آب را داخل قابلمه ای بریزید و روی حرارت بگذارید تا بجوشد. سپس شعله را کم کنید و اجازه دهید تا برای 5 دقیقه ریز جوش بزند و شربت کمی غلیظ شود.بعد از 5 دقیقه شعله را خاموش کرده و شربت را به یک کاسه فی انتقال دهید، گلاب را به شربت اضافه کرده و آن را برای 4 ساعت در فریزر
دستور تهیه فالوده شيرازي روش اول : مواد لازم برای فالوده: مواد لازم مقدار لازم نشاسته 100 گرم آب ولرم 800 میلی لیتر آب 150 میلی لیتر گلاب 2 قاشق غذاخوری شکر 140 گرمشربت فالوده :ابتدا شکر و آب را داخل قابلمه ای بریزید و روی حرارت بگذارید تا بجوشد. سپس شعله را کم کنید و اجازه دهید تا برای 5 دقیقه ریز جوش بزند و شربت کمی غلیظ شود.بعد از 5 دقیقه شعله را خاموش کرده و شربت را به یک کاسه فی انتقال دهید، گلاب را به شربت اضافه کرده و آن را برای 4 ساعت در فریزر
دستور تهیه فالوده شيرازي روش اول : مواد لازم برای فالوده: مواد لازم مقدار لازم نشاسته 100 گرم آب ولرم 800 میلی لیتر آب 150 میلی لیتر گلاب 2 قاشق غذاخوری شکر 140 گرمشربت فالوده :ابتدا شکر و آب را داخل قابلمه ای بریزید و روی حرارت بگذارید تا بجوشد. سپس شعله را کم کنید و اجازه دهید تا برای 5 دقیقه ریز جوش بزند و شربت کمی غلیظ شود.بعد از 5 دقیقه شعله را خاموش کرده و شربت را به یک کاسه فی انتقال دهید، گلاب را به شربت اضافه کرده و آن را برای 4 ساعت در فریزر
دستور تهیه فالوده شيرازي روش اول : مواد لازم برای فالوده: مواد لازم مقدار لازم نشاسته 100 گرم آب ولرم 800 میلی لیتر آب 150 میلی لیتر گلاب 2 قاشق غذاخوری شکر 140 گرمشربت فالوده :ابتدا شکر و آب را داخل قابلمه ای بریزید و روی حرارت بگذارید تا بجوشد. سپس شعله را کم کنید و اجازه دهید تا برای 5 دقیقه ریز جوش بزند و شربت کمی غلیظ شود.بعد از 5 دقیقه شعله را خاموش کرده و شربت را به یک کاسه فی انتقال دهید، گلاب را به شربت اضافه کرده و آن را برای 4 ساعت در فریزر
دستور تهیه فالوده شيرازي روش اول : مواد لازم برای فالوده: مواد لازم مقدار لازم نشاسته 100 گرم آب ولرم 800 میلی لیتر آب 150 میلی لیتر گلاب 2 قاشق غذاخوری شکر 140 گرمشربت فالوده :ابتدا شکر و آب را داخل قابلمه ای بریزید و روی حرارت بگذارید تا بجوشد. سپس شعله را کم کنید و اجازه دهید تا برای 5 دقیقه ریز جوش بزند و شربت کمی غلیظ شود.بعد از 5 دقیقه شعله را خاموش کرده و شربت را به یک کاسه فی انتقال دهید، گلاب را به شربت اضافه کرده و آن را برای 4 ساعت در فریزر
دستور تهیه فالوده شيرازي روش اول : مواد لازم برای فالوده: مواد لازم مقدار لازم نشاسته 100 گرم آب ولرم 800 میلی لیتر آب 150 میلی لیتر گلاب 2 قاشق غذاخوری شکر 140 گرمشربت فالوده :ابتدا شکر و آب را داخل قابلمه ای بریزید و روی حرارت بگذارید تا بجوشد. سپس شعله را کم کنید و اجازه دهید تا برای 5 دقیقه ریز جوش بزند و شربت کمی غلیظ شود.بعد از 5 دقیقه شعله را خاموش کرده و شربت را به یک کاسه فی انتقال دهید، گلاب را به شربت اضافه کرده و آن را برای 4 ساعت در فریزر
دستور تهیه فالوده شيرازي روش اول : مواد لازم برای فالوده: مواد لازم مقدار لازم نشاسته 100 گرم آب ولرم 800 میلی لیتر آب 150 میلی لیتر گلاب 2 قاشق غذاخوری شکر 140 گرمشربت فالوده :ابتدا شکر و آب را داخل قابلمه ای بریزید و روی حرارت بگذارید تا بجوشد. سپس شعله را کم کنید و اجازه دهید تا برای 5 دقیقه ریز جوش بزند و شربت کمی غلیظ شود.بعد از 5 دقیقه شعله را خاموش کرده و شربت را به یک کاسه فی انتقال دهید، گلاب را به شربت اضافه کرده و آن را برای 4 ساعت در فریزر
دستور تهیه فالوده شيرازي روش اول : مواد لازم برای فالوده: مواد لازم مقدار لازم نشاسته 100 گرم آب ولرم 800 میلی لیتر آب 150 میلی لیتر گلاب 2 قاشق غذاخوری شکر 140 گرمشربت فالوده :ابتدا شکر و آب را داخل قابلمه ای بریزید و روی حرارت بگذارید تا بجوشد. سپس شعله را کم کنید و اجازه دهید تا برای 5 دقیقه ریز جوش بزند و شربت کمی غلیظ شود.بعد از 5 دقیقه شعله را خاموش کرده و شربت را به یک کاسه فی انتقال دهید، گلاب را به شربت اضافه کرده و آن را برای 4 ساعت در فریزر
دستور تهیه فالوده شيرازي روش اول : مواد لازم برای فالوده: مواد لازم مقدار لازم نشاسته 100 گرم آب ولرم 800 میلی لیتر آب 150 میلی لیتر گلاب 2 قاشق غذاخوری شکر 140 گرمشربت فالوده :ابتدا شکر و آب را داخل قابلمه ای بریزید و روی حرارت بگذارید تا بجوشد. سپس شعله را کم کنید و اجازه دهید تا برای 5 دقیقه ریز جوش بزند و شربت کمی غلیظ شود.بعد از 5 دقیقه شعله را خاموش کرده و شربت را به یک کاسه فی انتقال دهید، گلاب را به شربت اضافه کرده و آن را برای 4 ساعت در فریزر
دستور تهیه فالوده شيرازي روش اول : مواد لازم برای فالوده: مواد لازم مقدار لازم نشاسته 100 گرم آب ولرم 800 میلی لیتر آب 150 میلی لیتر گلاب 2 قاشق غذاخوری شکر 140 گرمشربت فالوده :ابتدا شکر و آب را داخل قابلمه ای بریزید و روی حرارت بگذارید تا بجوشد. سپس شعله را کم کنید و اجازه دهید تا برای 5 دقیقه ریز جوش بزند و شربت کمی غلیظ شود.بعد از 5 دقیقه شعله را خاموش کرده و شربت را به یک کاسه فی انتقال دهید، گلاب را به شربت اضافه کرده و آن را برای 4 ساعت در فریزر
دستور تهیه فالوده شيرازي روش اول : مواد لازم برای فالوده: مواد لازم مقدار لازم نشاسته 100 گرم آب ولرم 800 میلی لیتر آب 150 میلی لیتر گلاب 2 قاشق غذاخوری شکر 140 گرمشربت فالوده :ابتدا شکر و آب را داخل قابلمه ای بریزید و روی حرارت بگذارید تا بجوشد. سپس شعله را کم کنید و اجازه دهید تا برای 5 دقیقه ریز جوش بزند و شربت کمی غلیظ شود.بعد از 5 دقیقه شعله را خاموش کرده و شربت را به یک کاسه فی انتقال دهید، گلاب را به شربت اضافه کرده و آن را برای 4 ساعت در فریزر
دستور تهیه فالوده شيرازي روش اول : مواد لازم برای فالوده: مواد لازم مقدار لازم نشاسته 100 گرم آب ولرم 800 میلی لیتر آب 150 میلی لیتر گلاب 2 قاشق غذاخوری شکر 140 گرمشربت فالوده :ابتدا شکر و آب را داخل قابلمه ای بریزید و روی حرارت بگذارید تا بجوشد. سپس شعله را کم کنید و اجازه دهید تا برای 5 دقیقه ریز جوش بزند و شربت کمی غلیظ شود.بعد از 5 دقیقه شعله را خاموش کرده و شربت را به یک کاسه فی انتقال دهید، گلاب را به شربت اضافه کرده و آن را برای 4 ساعت در فریزر
دستور تهیه فالوده شيرازي روش اول : مواد لازم برای فالوده: مواد لازم مقدار لازم نشاسته 100 گرم آب ولرم 800 میلی لیتر آب 150 میلی لیتر گلاب 2 قاشق غذاخوری شکر 140 گرمشربت فالوده :ابتدا شکر و آب را داخل قابلمه ای بریزید و روی حرارت بگذارید تا بجوشد. سپس شعله را کم کنید و اجازه دهید تا برای 5 دقیقه ریز جوش بزند و شربت کمی غلیظ شود.بعد از 5 دقیقه شعله را خاموش کرده و شربت را به یک کاسه فی انتقال دهید، گلاب را به شربت اضافه کرده و آن را برای 4 ساعت در فریزر
دستور تهیه فالوده شيرازي روش اول : مواد لازم برای فالوده: مواد لازم مقدار لازم نشاسته 100 گرم آب ولرم 800 میلی لیتر آب 150 میلی لیتر گلاب 2 قاشق غذاخوری شکر 140 گرمشربت فالوده :ابتدا شکر و آب را داخل قابلمه ای بریزید و روی حرارت بگذارید تا بجوشد. سپس شعله را کم کنید و اجازه دهید تا برای 5 دقیقه ریز جوش بزند و شربت کمی غلیظ شود.بعد از 5 دقیقه شعله را خاموش کرده و شربت را به یک کاسه فی انتقال دهید، گلاب را به شربت اضافه کرده و آن را برای 4 ساعت در فریزر
مجموعه: تصاویر ویژه روزتاریخ انتشار : سه شنبه, 07 بهمن 1399 15:42 جشن روز ملی هند در شهر دهلی/ رویترزبدون شرحهواپیمای حامل 2 میلیون دوز واکسن کرونا "آسترازنکا- آکسفورد" وارداتی از هند در فرودگاه شهر "ریودوژانیرو" برزیل به زمین نشسته است./ رویترز2 سگ خانگی جو و جیل بایدن رییس جمهوری و بانوی اول جدید آمریکا دیروز از خانه رییس جمهوری آمریکا در شهر ویلمینگتون ایالت "دلاور" به کاخ سفید منتقل شدند./ رویترزانتظار زن 81 ساله داخل خودرو در صف یک مرکز واکس
مجموعه: تصاویر ویژه روزتاریخ انتشار : شنبه, 11 بهمن 1399 13:59 جشن و آذین بندی به مناسبت سال نو چینی در شهر بندری شانگهای چین/ رویترزیک کارگر شهرداری در حال برف روبی از مقبره سرباز گمنام در شهر مسکو روسیه/ ایتارتاسصف توزیع غذای رایگان در نوار غزه/ گتی ایمجزخوابیدن زنده ها در تابوت در معبدی در حومه شهر بانکوک/ رویترزمرخص شدن "متیو" 11 ساله پس از 11 روز جدال با کرونا در بخش "آی سی یو " بیمارستانی در اسپانیا/ EPAتصادف 2 اسکی باز نروژی و ژاپنی پس از عبور
مجموعه: تصاویر ویژه روزتاریخ انتشار : چهارشنبه, 15 بهمن 1399 15:12 ابراز عشق الکسی ناوالنی 44 ساله رهبر اپوزیسیون دولت روسیه به همسرش از کابین متهم در جلسه دیروز دادگاه مسکواعتراض حامیان ناوالنی به حکم 3 سال و نیم زندان او از سوی دادگاه/ مسکو/ رویترزمراسم تشییع پیکر افسر 42 ساله پلیس که در جریان حمله 1 ماه پیش طرفداران ترامپ به ساختمان کنگره به قتل رسید/ ساختمان کنگره در واشنگتن دی سی/ رویترزبدون شرحتست خانگی از داوطلبان بریتانیایی برای بررسی
مجموعه: تصاویر ویژه روزتاریخ انتشار : چهارشنبه, 03 دی 1399 16:13 "ایوانکا ترامپ" دختر و مشاور رییس جمهوری آمریکا در کارزار انتخاباتی 2 نامزد سنای جمهوریخواه ایالت جورجیا در شهر میلتون این ایالت.بدون شرحصف‌های شلوغ و قفسه‌های خالی فروشگاه‌های لندن/ رویترزبدون شرحبسکتبال بازی جوانان در شهر هاوانا کوبا/ آسوشیتدپرسعکس تازه منتشر شده از کاخ سلطنتی بریتانیا (باکینگهام) مربوط به جشن کریسمس پارسال و حضور ملکه بریتانیا در اتاق موسیقی کاخ با
مجموعه: تصاویر ویژه روزتاریخ انتشار : دوشنبه, 04 اسفند 1399 14:29 زدن ماسک طلایی از سوی یکی از معترضان به کودتای ارتش میانمار در جریان تظاهراتی در شهر یانگون/ رویترزیک کارمند فروشگاه جواهرات سازی در شهر هانوی ویتنام که لباس خدای ثروت را پوشیده مردم را تشویق به خرید طلا می کند./ رویترزمسابقه اتومبیلرانی روی دریاچه یخزده در ویسکانسین آمریکا/ گتی ایمجزپناهجویان آمریکای مرکزی عازم آمریکا در مرز مکزیک/ رویترزاعتراض موتورسواران سازمان یافته در
مجموعه: تصاویر ویژه روزتاریخ انتشار : دوشنبه, 13 بهمن 1399 14:07 پدیده طبیعی شفق قطبی در فنلاند/ رویترزعکاسی از آبشار "نیاگارا" در کانادا/ خبرگزاری فرانسهبیسکویت خوراندن به فیل در جریان یک جشنواره آیینی در شهر آمریتسار هند/ خبرگزاری فرانسهتست یک روبات خدمتکار در هتلی در آفریقای جنوبی/ خبرگزاری فرانسهحضوربیش از 20 هزار نفر یهودی ارتدوکس در مراسم تشییع یک خاخام ارشد در شهر قدس/ EPAدستگیری صدها معترض در جریان تظاهرات سراسری بر ضد پوتین در روسیه
مجموعه: تصاویر ویژه روزتاریخ انتشار : چهارشنبه, 17 دی 1399 14:05 بارش برف سنگین در کشمیر/ آسوشیتدپرسعملیات شبانه نیروهای امدادی در نروژ برای یافتن افراد از زیر آوار رانش زمین/ رویترزنمایی از فعالیت آتشفشان کوه اتنا از شهر کاتانیا ایتالیا/ رویترزصف طولانی خودروها برای تست کرونا در شهر "لس‌آنجلس" در ایالت کالیفرنیا آمریکا/ رویترزتخته کردن شیشه‌های فروشگاهی در نزدیکی کاخ سفید از بیم خشونت‌های احتمالی از سوی حامیان ترامپ در گردهمایی ر
مجموعه: تصاویر ویژه روزتاریخ انتشار : سه شنبه, 30 دی 1399 14:21 برف بازی در کشمیر/ آسوشیتدپرسفعالیت آتشفشان کوه "سمرو" در جاوه اندونزی/ رویترز کاروان مهاجران آمریکایی مرکزی در راه عزیمت به ایالات متحده آمریکا در گواتمالا/ رویترز نخستین پرواز تجاری بین قطر و مصر پس از 3 سال و نیم محاصره قطر از فرودگاه دوحه به مقصد قاهره انجام شد./ خبرگزاری فرانسهجشنواره سالانه "میراث شیخ زائد" در شهر "ابوظبی" پایتخت امارات متحده عربی/ گلف نیوزبدون شرحادام
مجموعه: تصاویر ویژه روزتاریخ انتشار : سه شنبه, 16 دی 1399 15: حضور جو بایدن رییس جمهوری منتخب آمریکا در یک گردهمایی تبلیغاتی 2 نامزد حزب دموکرات آمریکا برای تصدی 2 کرسی مجلس سنا ایالت جورجیا/ شهر آتلانتا/ رویترزتوقیف یک نفتکش کره جنوبی در آب‌های خلیج فارس از سوی نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی/ وانامسابقات اتومبیلرانی رالی داکار در عربستان سعودی/ رویترزبدون شرحکنترل تب بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا هنگام بازدید از بیمارستا
مجموعه: تصاویر ویژه روزتاریخ انتشار : پنج شنبه, 25 دی 1399 14:01 سنگ تراش جیمز پرستون از ابی Rievaulx در شمال یورکشایر در حال آماده سازی است که میراث انگلیس آماده انجام کارهای حیاتی حفاظت از این صومعه است که در سال 1132 ساخته شده استطلوع آفتاب در ساحل شیمیایی در سیهام ، انگلیس عکس: لی اسمیت / رویترزحباب هایی که در یخ دریاچه پارک ملی جنگل های بیگونگ در پکن چین یخ زده اندپسری در کنار آتش در چنای هند طبل می زندیک ماشین تویوتا در مرحله 10 رالی داکار ، بین
مجموعه: تصاویر ویژه روزتاریخ انتشار : سه شنبه, 21 بهمن 1399 16:02 با وجود لغو شدن کارناوال سالانه شهر ونیز ایتالیا از بیم شیوع ویروس کرونا، برخی از مردم این شهر لباس ها و ماسک های ویژه کارناوال سالانه را پوشیده اند./ رویترزتمیز کردن یک مجسمه بزرگ بودا در معبدی در جاوه اندونزی همزمان با جشن آغاز سال نو چینی/ رویترزگفتگوی نتانیاهو با وکیلش پیش از حضور در جلسه روز دوشنبه (دیروز) دادگاهی در شهر قدس که برای رسیدگی به اتهام فساد او تشکیل شد. دادگاه د
?قنبرپلو برخلاف اسمش از غذاهای تشریفاتی و سنتی شيرازي‌هاست که در میهمانی‌ها و مناسبت‌های مختلف پخته می‌شود.?قنبرپلو از غذاهای اصیل و سنتی شهر شیراز است که در مراسم‌ها و مناسبت‌های خاص سرو می‌شود. این پلوی مخلوط با کوفته‌های کوچک گوشت چرخ‌کرده با طعم ملس اگر با سالاد شيرازي سرو شود، ترکیب فوق‌العاده‌ای خواهد بود. با طرز تهیه قنبرپلو شيرازي با مجله دلتا همراه باشید.مواد لازم برنج: 4 فنجانگوشت چرخ کرده: 1 کیلوگ
آش سبزی یکی از آش های سنتی و بسیار قدیمی بخصوص در شیراز است که اغلب به عنوان نذری مورد استفاده قرار می گیرد این آش با پیاز داغ و روغن داغ و آبلیمو و نان سنگک سرو می شود.آش سبزی شيرازي به دلیل وجود گوشت گوسفندی و حبوبات بسیار مقوی بوده و یکی از بهترین گزینه ‌ها برای صبحانه یک روز زمستانی محسوب می شود. امیدواریم این آش خوشمزه را تهیه کرده و از خودن آن در کنار عزیزانتان لذت ببرید.برای خرید سبزی اش تازه به لینک زیر مراجعه کنیدhttps://begirbepaz.com/product/vegeta
آش سبزی یکی از آش های سنتی و بسیار قدیمی بخصوص در شیراز است که اغلب به عنوان نذری مورد استفاده قرار می گیرد این آش با پیاز داغ و روغن داغ و آبلیمو و نان سنگک سرو می شود.آش سبزی شيرازي به دلیل وجود گوشت گوسفندی و حبوبات بسیار مقوی بوده و یکی از بهترین گزینه ‌ها برای صبحانه یک روز زمستانی محسوب می شود. امیدواریم این آش خوشمزه را تهیه کرده و از خودن آن در کنار عزیزانتان لذت ببرید.برای خرید سبزی اش تازه به لینک زیر مراجعه کنیدhttps://begirbepaz.com/product/vegeta
عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها

قيمت بروز دلار قيمت دقيق دلار wphosting یوگای خنده برتر از همه مهندس شو وبلاگ شخصی لایسنس نود 32 - یوزرنیم و پسورد نود32 - آپدیت نود32 لوازم يدکي ماشين آلات راهسازي مطالب عمومي