سنگ سرباز در دفینه

نتایج جستجو برای عبارت :

سنگ سرباز در دفینه

شعر سمفونیک “سرباز” با ابیاتی از علی محمد موداب ، با خوانندگی امیرحسین سامعی ، به رهبری ارکستر آرش امینی و آهنگساز آرماند مهربان سلیمانی منتشر شده است. به گزارش مجله زنده خبری ، آرش امینی رهبر ارکستر صدا و سیما که نقش اصلی شعر سمفونیک سرباز را بازی می کرد ، درباره شکل گیری …
شعر سمفونیک “سرباز” با ابیاتی از علی محمد موداب ، با خوانندگی امیرحسین سامعی ، به رهبری ارکستر آرش امینی و آهنگساز آرماند مهربان سلیمانی منتشر شده است. به گزارش مجله زنده خبری ، آرش امینی رهبر ارکستر صدا و سیما که نقش اصلی شعر سمفونیک سرباز را بازی می کرد ، درباره شکل گیری …
شعر سمفونیک “سرباز” با ابیاتی از علی محمد موداب ، با خوانندگی امیرحسین سامعی ، به رهبری ارکستر آرش امینی و آهنگساز آرماند مهربان سلیمانی منتشر شده است. به گزارش مجله زنده خبری ، آرش امینی رهبر ارکستر صدا و سیما که نقش اصلی شعر سمفونیک سرباز را بازی می کرد ، درباره شکل گیری …
شعر سمفونیک “سرباز” با ابیاتی از علی محمد موداب ، با خوانندگی امیرحسین سامعی ، به رهبری ارکستر آرش امینی و آهنگساز آرماند مهربان سلیمانی منتشر شده است. به گزارش مجله زنده خبری ، آرش امینی رهبر ارکستر صدا و سیما که نقش اصلی شعر سمفونیک سرباز را بازی می کرد ، درباره شکل گیری …
شعر سمفونیک “سرباز” با ابیاتی از علی محمد موداب ، با خوانندگی امیرحسین سامعی ، به رهبری ارکستر آرش امینی و آهنگساز آرماند مهربان سلیمانی منتشر شده است. به گزارش مجله زنده خبری ، آرش امینی رهبر ارکستر صدا و سیما که نقش اصلی شعر سمفونیک سرباز را بازی می کرد ، درباره شکل گیری …
شعر سمفونیک “سرباز” با ابیاتی از علی محمد موداب ، با خوانندگی امیرحسین سامعی ، به رهبری ارکستر آرش امینی و آهنگساز آرماند مهربان سلیمانی منتشر شده است. به گزارش مجله زنده خبری ، آرش امینی رهبر ارکستر صدا و سیما که نقش اصلی شعر سمفونیک سرباز را بازی می کرد ، درباره شکل گیری …
شعر سمفونیک “سرباز” با ابیاتی از علی محمد موداب ، با خوانندگی امیرحسین سامعی ، به رهبری ارکستر آرش امینی و آهنگساز آرماند مهربان سلیمانی منتشر شده است. به گزارش مجله زنده خبری ، آرش امینی رهبر ارکستر صدا و سیما که نقش اصلی شعر سمفونیک سرباز را بازی می کرد ، درباره شکل گیری …
شعر سمفونیک “سرباز” با ابیاتی از علی محمد موداب ، با خوانندگی امیرحسین سامعی ، به رهبری ارکستر آرش امینی و آهنگساز آرماند مهربان سلیمانی منتشر شده است. به گزارش مجله زنده خبری ، آرش امینی رهبر ارکستر صدا و سیما که نقش اصلی شعر سمفونیک سرباز را بازی می کرد ، درباره شکل گیری …
شعر سمفونیک “سرباز” با ابیاتی از علی محمد موداب ، با خوانندگی امیرحسین سامعی ، به رهبری ارکستر آرش امینی و آهنگساز آرماند مهربان سلیمانی منتشر شده است. به گزارش مجله زنده خبری ، آرش امینی رهبر ارکستر صدا و سیما که نقش اصلی شعر سمفونیک سرباز را بازی می کرد ، درباره شکل گیری …
شعر سمفونیک “سرباز” با ابیاتی از علی محمد موداب ، با خوانندگی امیرحسین سامعی ، به رهبری ارکستر آرش امینی و آهنگساز آرماند مهربان سلیمانی منتشر شده است. به گزارش مجله زنده خبری ، آرش امینی رهبر ارکستر صدا و سیما که نقش اصلی شعر سمفونیک سرباز را بازی می کرد ، درباره شکل گیری …
شعر سمفونیک “سرباز” با ابیاتی از علی محمد موداب ، با خوانندگی امیرحسین سامعی ، به رهبری ارکستر آرش امینی و آهنگساز آرماند مهربان سلیمانی منتشر شده است. به گزارش مجله زنده خبری ، آرش امینی رهبر ارکستر صدا و سیما که نقش اصلی شعر سمفونیک سرباز را بازی می کرد ، درباره شکل گیری …
شعر سمفونیک “سرباز” با ابیاتی از علی محمد موداب ، با خوانندگی امیرحسین سامعی ، به رهبری ارکستر آرش امینی و آهنگساز آرماند مهربان سلیمانی منتشر شده است. به گزارش مجله زنده خبری ، آرش امینی رهبر ارکستر صدا و سیما که نقش اصلی شعر سمفونیک سرباز را بازی می کرد ، درباره شکل گیری …
شعر سمفونیک “سرباز” با ابیاتی از علی محمد موداب ، با خوانندگی امیرحسین سامعی ، به رهبری ارکستر آرش امینی و آهنگساز آرماند مهربان سلیمانی منتشر شده است. به گزارش مجله زنده خبری ، آرش امینی رهبر ارکستر صدا و سیما که نقش اصلی شعر سمفونیک سرباز را بازی می کرد ، درباره شکل گیری …
شعر سمفونیک “سرباز” با ابیاتی از علی محمد موداب ، با خوانندگی امیرحسین سامعی ، به رهبری ارکستر آرش امینی و آهنگساز آرماند مهربان سلیمانی منتشر شده است. به گزارش مجله زنده خبری ، آرش امینی رهبر ارکستر صدا و سیما که نقش اصلی شعر سمفونیک سرباز را بازی می کرد ، درباره شکل گیری …
شعر سمفونیک “سرباز” با ابیاتی از علی محمد موداب ، با خوانندگی امیرحسین سامعی ، به رهبری ارکستر آرش امینی و آهنگساز آرماند مهربان سلیمانی منتشر شده است. به گزارش مجله زنده خبری ، آرش امینی رهبر ارکستر صدا و سیما که نقش اصلی شعر سمفونیک سرباز را بازی می کرد ، درباره شکل گیری …
شعر سمفونیک “سرباز” با ابیاتی از علی محمد موداب ، با خوانندگی امیرحسین سامعی ، به رهبری ارکستر آرش امینی و آهنگساز آرماند مهربان سلیمانی منتشر شده است. به گزارش مجله زنده خبری ، آرش امینی رهبر ارکستر صدا و سیما که نقش اصلی شعر سمفونیک سرباز را بازی می کرد ، درباره شکل گیری …
شعر سمفونیک “سرباز” با ابیاتی از علی محمد موداب ، با خوانندگی امیرحسین سامعی ، به رهبری ارکستر آرش امینی و آهنگساز آرماند مهربان سلیمانی منتشر شده است. به گزارش مجله زنده خبری ، آرش امینی رهبر ارکستر صدا و سیما که نقش اصلی شعر سمفونیک سرباز را بازی می کرد ، درباره شکل گیری …
شعر سمفونیک “سرباز” با ابیاتی از علی محمد موداب ، با خوانندگی امیرحسین سامعی ، به رهبری ارکستر آرش امینی و آهنگساز آرماند مهربان سلیمانی منتشر شده است. به گزارش مجله زنده خبری ، آرش امینی رهبر ارکستر صدا و سیما که نقش اصلی شعر سمفونیک سرباز را بازی می کرد ، درباره شکل گیری …
شعر سمفونیک “سرباز” با ابیاتی از علی محمد موداب ، با خوانندگی امیرحسین سامعی ، به رهبری ارکستر آرش امینی و آهنگساز آرماند مهربان سلیمانی منتشر شده است. به گزارش مجله زنده خبری ، آرش امینی رهبر ارکستر صدا و سیما که نقش اصلی شعر سمفونیک سرباز را بازی می کرد ، درباره شکل گیری …
شعر سمفونیک “سرباز” با ابیاتی از علی محمد موداب ، با خوانندگی امیرحسین سامعی ، به رهبری ارکستر آرش امینی و آهنگساز آرماند مهربان سلیمانی منتشر شده است. به گزارش مجله زنده خبری ، آرش امینی رهبر ارکستر صدا و سیما که نقش اصلی شعر سمفونیک سرباز را بازی می کرد ، درباره شکل گیری …
شعر سمفونیک “سرباز” با ابیاتی از علی محمد موداب ، با خوانندگی امیرحسین سامعی ، به رهبری ارکستر آرش امینی و آهنگساز آرماند مهربان سلیمانی منتشر شده است. به گزارش مجله زنده خبری ، آرش امینی رهبر ارکستر صدا و سیما که نقش اصلی شعر سمفونیک سرباز را بازی می کرد ، درباره شکل گیری …
شعر سمفونیک “سرباز” با ابیاتی از علی محمد موداب ، با خوانندگی امیرحسین سامعی ، به رهبری ارکستر آرش امینی و آهنگساز آرماند مهربان سلیمانی منتشر شده است. به گزارش مجله زنده خبری ، آرش امینی رهبر ارکستر صدا و سیما که نقش اصلی شعر سمفونیک سرباز را بازی می کرد ، درباره شکل گیری …
                                          متن بازجویی از یک سرباز وظیفه شناس !?بازجو: نام؟? سرباز?بازجو: نام خانوادگی؟? سربازی?بازجو: شغل؟? سرباز?بازجو: مگه من با شما شوخی دارم که هرچی می پرسم میگی،سرباز؟? سرباز: نه قربان، من سرباز هستم اما سرباز وظیفه شناس.?بازجو: به من طعنه می زنی؟ یعنی من وظیفه شناس نیستم.? سرباز: نه قربان منظورم این نبود. ولی گذشت
                                          متن بازجویی از یک سرباز وظیفه شناس !?بازجو: نام؟? سرباز?بازجو: نام خانوادگی؟? سربازی?بازجو: شغل؟? سرباز?بازجو: مگه من با شما شوخی دارم که هرچی می پرسم میگی،سرباز؟? سرباز: نه قربان، من سرباز هستم اما سرباز وظیفه شناس.?بازجو: به من طعنه می زنی؟ یعنی من وظیفه شناس نیستم.? سرباز: نه قربان منظورم این نبود. ولی گذشت
                                          متن بازجویی از یک سرباز وظیفه شناس !?بازجو: نام؟? سرباز?بازجو: نام خانوادگی؟? سربازی?بازجو: شغل؟? سرباز?بازجو: مگه من با شما شوخی دارم که هرچی می پرسم میگی،سرباز؟? سرباز: نه قربان، من سرباز هستم اما سرباز وظیفه شناس.?بازجو: به من طعنه می زنی؟ یعنی من وظیفه شناس نیستم.? سرباز: نه قربان منظورم این نبود. ولی گذشت
                                          متن بازجویی از یک سرباز وظیفه شناس !?بازجو: نام؟? سرباز?بازجو: نام خانوادگی؟? سربازی?بازجو: شغل؟? سرباز?بازجو: مگه من با شما شوخی دارم که هرچی می پرسم میگی،سرباز؟? سرباز: نه قربان، من سرباز هستم اما سرباز وظیفه شناس.?بازجو: به من طعنه می زنی؟ یعنی من وظیفه شناس نیستم.? سرباز: نه قربان منظورم این نبود. ولی گذشت
                                          متن بازجویی از یک سرباز وظیفه شناس !?بازجو: نام؟? سرباز?بازجو: نام خانوادگی؟? سربازی?بازجو: شغل؟? سرباز?بازجو: مگه من با شما شوخی دارم که هرچی می پرسم میگی،سرباز؟? سرباز: نه قربان، من سرباز هستم اما سرباز وظیفه شناس.?بازجو: به من طعنه می زنی؟ یعنی من وظیفه شناس نیستم.? سرباز: نه قربان منظورم این نبود. ولی گذشت
                                          متن بازجویی از یک سرباز وظیفه شناس !?بازجو: نام؟? سرباز?بازجو: نام خانوادگی؟? سربازی?بازجو: شغل؟? سرباز?بازجو: مگه من با شما شوخی دارم که هرچی می پرسم میگی،سرباز؟? سرباز: نه قربان، من سرباز هستم اما سرباز وظیفه شناس.?بازجو: به من طعنه می زنی؟ یعنی من وظیفه شناس نیستم.? سرباز: نه قربان منظورم این نبود. ولی گذشت
                                          متن بازجویی از یک سرباز وظیفه شناس !?بازجو: نام؟? سرباز?بازجو: نام خانوادگی؟? سربازی?بازجو: شغل؟? سرباز?بازجو: مگه من با شما شوخی دارم که هرچی می پرسم میگی،سرباز؟? سرباز: نه قربان، من سرباز هستم اما سرباز وظیفه شناس.?بازجو: به من طعنه می زنی؟ یعنی من وظیفه شناس نیستم.? سرباز: نه قربان منظورم این نبود. ولی گذشت
                                          متن بازجویی از یک سرباز وظیفه شناس !?بازجو: نام؟? سرباز?بازجو: نام خانوادگی؟? سربازی?بازجو: شغل؟? سرباز?بازجو: مگه من با شما شوخی دارم که هرچی می پرسم میگی،سرباز؟? سرباز: نه قربان، من سرباز هستم اما سرباز وظیفه شناس.?بازجو: به من طعنه می زنی؟ یعنی من وظیفه شناس نیستم.? سرباز: نه قربان منظورم این نبود. ولی گذشت
                                          متن بازجویی از یک سرباز وظیفه شناس !?بازجو: نام؟? سرباز?بازجو: نام خانوادگی؟? سربازی?بازجو: شغل؟? سرباز?بازجو: مگه من با شما شوخی دارم که هرچی می پرسم میگی،سرباز؟? سرباز: نه قربان، من سرباز هستم اما سرباز وظیفه شناس.?بازجو: به من طعنه می زنی؟ یعنی من وظیفه شناس نیستم.? سرباز: نه قربان منظورم این نبود. ولی گذشت
                                          متن بازجویی از یک سرباز وظیفه شناس !?بازجو: نام؟? سرباز?بازجو: نام خانوادگی؟? سربازی?بازجو: شغل؟? سرباز?بازجو: مگه من با شما شوخی دارم که هرچی می پرسم میگی،سرباز؟? سرباز: نه قربان، من سرباز هستم اما سرباز وظیفه شناس.?بازجو: به من طعنه می زنی؟ یعنی من وظیفه شناس نیستم.? سرباز: نه قربان منظورم این نبود. ولی گذشت
                                          متن بازجویی از یک سرباز وظیفه شناس !?بازجو: نام؟? سرباز?بازجو: نام خانوادگی؟? سربازی?بازجو: شغل؟? سرباز?بازجو: مگه من با شما شوخی دارم که هرچی می پرسم میگی،سرباز؟? سرباز: نه قربان، من سرباز هستم اما سرباز وظیفه شناس.?بازجو: به من طعنه می زنی؟ یعنی من وظیفه شناس نیستم.? سرباز: نه قربان منظورم این نبود. ولی گذشت
                                          متن بازجویی از یک سرباز وظیفه شناس !?بازجو: نام؟? سرباز?بازجو: نام خانوادگی؟? سربازی?بازجو: شغل؟? سرباز?بازجو: مگه من با شما شوخی دارم که هرچی می پرسم میگی،سرباز؟? سرباز: نه قربان، من سرباز هستم اما سرباز وظیفه شناس.?بازجو: به من طعنه می زنی؟ یعنی من وظیفه شناس نیستم.? سرباز: نه قربان منظورم این نبود. ولی گذشت
                                          متن بازجویی از یک سرباز وظیفه شناس !?بازجو: نام؟? سرباز?بازجو: نام خانوادگی؟? سربازی?بازجو: شغل؟? سرباز?بازجو: مگه من با شما شوخی دارم که هرچی می پرسم میگی،سرباز؟? سرباز: نه قربان، من سرباز هستم اما سرباز وظیفه شناس.?بازجو: به من طعنه می زنی؟ یعنی من وظیفه شناس نیستم.? سرباز: نه قربان منظورم این نبود. ولی گذشت
                                          متن بازجویی از یک سرباز وظیفه شناس !?بازجو: نام؟? سرباز?بازجو: نام خانوادگی؟? سربازی?بازجو: شغل؟? سرباز?بازجو: مگه من با شما شوخی دارم که هرچی می پرسم میگی،سرباز؟? سرباز: نه قربان، من سرباز هستم اما سرباز وظیفه شناس.?بازجو: به من طعنه می زنی؟ یعنی من وظیفه شناس نیستم.? سرباز: نه قربان منظورم این نبود. ولی گذشت
                                          متن بازجویی از یک سرباز وظیفه شناس !?بازجو: نام؟? سرباز?بازجو: نام خانوادگی؟? سربازی?بازجو: شغل؟? سرباز?بازجو: مگه من با شما شوخی دارم که هرچی می پرسم میگی،سرباز؟? سرباز: نه قربان، من سرباز هستم اما سرباز وظیفه شناس.?بازجو: به من طعنه می زنی؟ یعنی من وظیفه شناس نیستم.? سرباز: نه قربان منظورم این نبود. ولی گذشت
با سربازی که به گفته پرستشگر حضرت علی (ع) آرایشگر این کشور است و به ملت افتخار می کند ، اینگونه با او رفتار شده است ، ما نمی توانیم سکوت کنیم.سیلی زدن در مقابل سرباز سیلی زدن به صورت نوعی است که خود را نماینده می بیند.قانونی که این مامور خودش را نویسنده می …
با سربازی که به گفته پرستشگر حضرت علی (ع) آرایشگر این کشور است و به ملت افتخار می کند ، اینگونه با او رفتار شده است ، ما نمی توانیم سکوت کنیم.سیلی زدن در مقابل سرباز سیلی زدن به صورت نوعی است که خود را نماینده می بیند.قانونی که این مامور خودش را نویسنده می …
با سربازی که به گفته پرستشگر حضرت علی (ع) آرایشگر این کشور است و به ملت افتخار می کند ، اینگونه با او رفتار شده است ، ما نمی توانیم سکوت کنیم.سیلی زدن در مقابل سرباز سیلی زدن به صورت نوعی است که خود را نماینده می بیند.قانونی که این مامور خودش را نویسنده می …
با سربازی که به گفته پرستشگر حضرت علی (ع) آرایشگر این کشور است و به ملت افتخار می کند ، اینگونه با او رفتار شده است ، ما نمی توانیم سکوت کنیم.سیلی زدن در مقابل سرباز سیلی زدن به صورت نوعی است که خود را نماینده می بیند.قانونی که این مامور خودش را نویسنده می …
با سربازی که به گفته پرستشگر حضرت علی (ع) آرایشگر این کشور است و به ملت افتخار می کند ، اینگونه با او رفتار شده است ، ما نمی توانیم سکوت کنیم.سیلی زدن در مقابل سرباز سیلی زدن به صورت نوعی است که خود را نماینده می بیند.قانونی که این مامور خودش را نویسنده می …
با سربازی که به گفته پرستشگر حضرت علی (ع) آرایشگر این کشور است و به ملت افتخار می کند ، اینگونه با او رفتار شده است ، ما نمی توانیم سکوت کنیم.سیلی زدن در مقابل سرباز سیلی زدن به صورت نوعی است که خود را نماینده می بیند.قانونی که این مامور خودش را نویسنده می …
آیا یک جوان باید بدون تأمین رفاه مناسب و بدون انواع رنجها به معنای واقعی کلمه ، بدون از دست دادن مهارت و پس انداز زندگی ، بدون حقوق ، برای امرار معاش سیلی بزند و دو سال از عمر گرانبهای خود را بگذراند؟ یک نماینده مجلس چه قدرت و نیرویی را در حمایت از …
آیا یک جوان باید بدون تأمین رفاه مناسب و بدون انواع رنجها به معنای واقعی کلمه ، بدون از دست دادن مهارت و پس انداز زندگی ، بدون حقوق ، برای امرار معاش سیلی بزند و دو سال از عمر گرانبهای خود را بگذراند؟ یک نماینده مجلس چه قدرت و نیرویی را در حمایت از …
آیا یک جوان باید بدون تأمین رفاه مناسب و بدون انواع رنجها به معنای واقعی کلمه ، بدون از دست دادن مهارت و پس انداز زندگی ، بدون حقوق ، برای امرار معاش سیلی بزند و دو سال از عمر گرانبهای خود را بگذراند؟ یک نماینده مجلس چه قدرت و نیرویی را در حمایت از …
آیا یک جوان باید بدون تأمین رفاه مناسب و بدون انواع رنجها به معنای واقعی کلمه ، بدون از دست دادن مهارت و پس انداز زندگی ، بدون حقوق ، برای امرار معاش سیلی بزند و دو سال از عمر گرانبهای خود را بگذراند؟ یک نماینده مجلس چه قدرت و نیرویی را در حمایت از …
آیا یک جوان باید بدون تأمین رفاه مناسب و بدون انواع رنجها به معنای واقعی کلمه ، بدون از دست دادن مهارت و پس انداز زندگی ، بدون حقوق ، برای امرار معاش سیلی بزند و دو سال از عمر گرانبهای خود را بگذراند؟ یک نماینده مجلس چه قدرت و نیرویی را در حمایت از …
آیا یک جوان باید بدون تأمین رفاه مناسب و بدون انواع رنجها به معنای واقعی کلمه ، بدون از دست دادن مهارت و پس انداز زندگی ، بدون حقوق ، برای امرار معاش سیلی بزند و دو سال از عمر گرانبهای خود را بگذراند؟ یک نماینده مجلس چه قدرت و نیرویی را در حمایت از …
آیا یک جوان باید بدون تأمین رفاه مناسب و بدون انواع رنجها به معنای واقعی کلمه ، بدون از دست دادن مهارت و پس انداز زندگی ، بدون حقوق ، برای امرار معاش سیلی بزند و دو سال از عمر گرانبهای خود را بگذراند؟ یک نماینده مجلس چه قدرت و نیرویی را در حمایت از …
آیا یک جوان باید بدون تأمین رفاه مناسب و بدون انواع رنجها به معنای واقعی کلمه ، بدون از دست دادن مهارت و پس انداز زندگی ، بدون حقوق ، برای امرار معاش سیلی بزند و دو سال از عمر گرانبهای خود را بگذراند؟ یک نماینده مجلس چه قدرت و نیرویی را در حمایت از …
رییس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیروهای مسلح، جزئیات و شرایط بهره‌ مندی از کسر خدمت دو ماهه تاهل را تشریح کرد.امیر غلامرضا رحیمی ‌پور، درباره کسرخدمت‌ دو ماهه برای سربازان متاهل، گفت: به استناد مصوبه فرماندهی معظم کل قوا خدمت کارکنان وظیفه متاهل دو ماه کاهش داشته است، اما شرط بهره‌ مندی از این مصوبه این است که فرد متقاضی حتما در تاریخ اول آذر ۹۹ یا بعد از آن به خدمت سربازی اعزام شده باشد.وی درباره افرادی که ممکن است در حین خدمت متا
رییس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیروهای مسلح، جزئیات و شرایط بهره‌ مندی از کسر خدمت دو ماهه تاهل را تشریح کرد.امیر غلامرضا رحیمی ‌پور، درباره کسرخدمت‌ دو ماهه برای سربازان متاهل، گفت: به استناد مصوبه فرماندهی معظم کل قوا خدمت کارکنان وظیفه متاهل دو ماه کاهش داشته است، اما شرط بهره‌ مندی از این مصوبه این است که فرد متقاضی حتما در تاریخ اول آذر ۹۹ یا بعد از آن به خدمت سربازی اعزام شده باشد.وی درباره افرادی که ممکن است در حین خدمت متا
یک سرباز راهور راهنمایی و رانندگی وسط یک خیابان پر تردد در شهر سبزوار برای اینکه جلوی خودروی نمیانده سبزوار را گرفت و از آنها خواست که مسیر خود را تغییر دهند زیرا عبور از خط ویژه و همچنین بدون کارت تردد عبور ممکن نیست و موجب هرج و مرج و ترافیک می شود سرباز بعد از اینکه خودرو را متوقف نمود سرنشین خودروی لیموزین شیشه را پایین کشیده و گفت که نماینده مجلس هستم اما سرباز بی اعتنا درخواستش را تکرار نمودنماینده سبزوار هم چون خیلی های دیگر ک
یک سرباز راهور راهنمایی و رانندگی وسط یک خیابان پر تردد در شهر سبزوار برای اینکه جلوی خودروی نمیانده سبزوار را گرفت و از آنها خواست که مسیر خود را تغییر دهند زیرا عبور از خط ویژه و همچنین بدون کارت تردد عبور ممکن نیست و موجب هرج و مرج و ترافیک می شود سرباز بعد از اینکه خودرو را متوقف نمود سرنشین خودروی لیموزین شیشه را پایین کشیده و گفت که نماینده مجلس هستم اما سرباز بی اعتنا درخواستش را تکرار نمودنماینده سبزوار هم چون خیلی های دیگر ک
یک سرباز راهور راهنمایی و رانندگی وسط یک خیابان پر تردد در شهر سبزوار برای اینکه جلوی خودروی نمیانده سبزوار را گرفت و از آنها خواست که مسیر خود را تغییر دهند زیرا عبور از خط ویژه و همچنین بدون کارت تردد عبور ممکن نیست و موجب هرج و مرج و ترافیک می شود سرباز بعد از اینکه خودرو را متوقف نمود سرنشین خودروی لیموزین شیشه را پایین کشیده و گفت که نماینده مجلس هستم اما سرباز بی اعتنا درخواستش را تکرار نمودنماینده سبزوار هم چون خیلی های دیگر ک
یک سرباز راهور راهنمایی و رانندگی وسط یک خیابان پر تردد در شهر سبزوار برای اینکه جلوی خودروی نمیانده سبزوار را گرفت و از آنها خواست که مسیر خود را تغییر دهند زیرا عبور از خط ویژه و همچنین بدون کارت تردد عبور ممکن نیست و موجب هرج و مرج و ترافیک می شود سرباز بعد از اینکه خودرو را متوقف نمود سرنشین خودروی لیموزین شیشه را پایین کشیده و گفت که نماینده مجلس هستم اما سرباز بی اعتنا درخواستش را تکرار نمودنماینده سبزوار هم چون خیلی های دیگر ک
یک سرباز راهور راهنمایی و رانندگی وسط یک خیابان پر تردد در شهر سبزوار برای اینکه جلوی خودروی نمیانده سبزوار را گرفت و از آنها خواست که مسیر خود را تغییر دهند زیرا عبور از خط ویژه و همچنین بدون کارت تردد عبور ممکن نیست و موجب هرج و مرج و ترافیک می شود سرباز بعد از اینکه خودرو را متوقف نمود سرنشین خودروی لیموزین شیشه را پایین کشیده و گفت که نماینده مجلس هستم اما سرباز بی اعتنا درخواستش را تکرار نمودنماینده سبزوار هم چون خیلی های دیگر ک
یک سرباز راهور راهنمایی و رانندگی وسط یک خیابان پر تردد در شهر سبزوار برای اینکه جلوی خودروی نمیانده سبزوار را گرفت و از آنها خواست که مسیر خود را تغییر دهند زیرا عبور از خط ویژه و همچنین بدون کارت تردد عبور ممکن نیست و موجب هرج و مرج و ترافیک می شود سرباز بعد از اینکه خودرو را متوقف نمود سرنشین خودروی لیموزین شیشه را پایین کشیده و گفت که نماینده مجلس هستم اما سرباز بی اعتنا درخواستش را تکرار نمودنماینده سبزوار هم چون خیلی های دیگر ک
یک سرباز راهور راهنمایی و رانندگی وسط یک خیابان پر تردد در شهر سبزوار برای اینکه جلوی خودروی نمیانده سبزوار را گرفت و از آنها خواست که مسیر خود را تغییر دهند زیرا عبور از خط ویژه و همچنین بدون کارت تردد عبور ممکن نیست و موجب هرج و مرج و ترافیک می شود سرباز بعد از اینکه خودرو را متوقف نمود سرنشین خودروی لیموزین شیشه را پایین کشیده و گفت که نماینده مجلس هستم اما سرباز بی اعتنا درخواستش را تکرار نمودنماینده سبزوار هم چون خیلی های دیگر ک
یک سرباز راهور راهنمایی و رانندگی وسط یک خیابان پر تردد در شهر سبزوار برای اینکه جلوی خودروی نمیانده سبزوار را گرفت و از آنها خواست که مسیر خود را تغییر دهند زیرا عبور از خط ویژه و همچنین بدون کارت تردد عبور ممکن نیست و موجب هرج و مرج و ترافیک می شود سرباز بعد از اینکه خودرو را متوقف نمود سرنشین خودروی لیموزین شیشه را پایین کشیده و گفت که نماینده مجلس هستم اما سرباز بی اعتنا درخواستش را تکرار نمودنماینده سبزوار هم چون خیلی های دیگر ک
یک سرباز راهور راهنمایی و رانندگی وسط یک خیابان پر تردد در شهر سبزوار برای اینکه جلوی خودروی نمیانده سبزوار را گرفت و از آنها خواست که مسیر خود را تغییر دهند زیرا عبور از خط ویژه و همچنین بدون کارت تردد عبور ممکن نیست و موجب هرج و مرج و ترافیک می شود سرباز بعد از اینکه خودرو را متوقف نمود سرنشین خودروی لیموزین شیشه را پایین کشیده و گفت که نماینده مجلس هستم اما سرباز بی اعتنا درخواستش را تکرار نمودنماینده سبزوار هم چون خیلی های دیگر ک
یک سرباز راهور راهنمایی و رانندگی وسط یک خیابان پر تردد در شهر سبزوار برای اینکه جلوی خودروی نمیانده سبزوار را گرفت و از آنها خواست که مسیر خود را تغییر دهند زیرا عبور از خط ویژه و همچنین بدون کارت تردد عبور ممکن نیست و موجب هرج و مرج و ترافیک می شود سرباز بعد از اینکه خودرو را متوقف نمود سرنشین خودروی لیموزین شیشه را پایین کشیده و گفت که نماینده مجلس هستم اما سرباز بی اعتنا درخواستش را تکرار نمودنماینده سبزوار هم چون خیلی های دیگر ک
یک سرباز راهور راهنمایی و رانندگی وسط یک خیابان پر تردد در شهر سبزوار برای اینکه جلوی خودروی نمیانده سبزوار را گرفت و از آنها خواست که مسیر خود را تغییر دهند زیرا عبور از خط ویژه و همچنین بدون کارت تردد عبور ممکن نیست و موجب هرج و مرج و ترافیک می شود سرباز بعد از اینکه خودرو را متوقف نمود سرنشین خودروی لیموزین شیشه را پایین کشیده و گفت که نماینده مجلس هستم اما سرباز بی اعتنا درخواستش را تکرار نمودنماینده سبزوار هم چون خیلی های دیگر ک
یک سرباز راهور راهنمایی و رانندگی وسط یک خیابان پر تردد در شهر سبزوار برای اینکه جلوی خودروی نمیانده سبزوار را گرفت و از آنها خواست که مسیر خود را تغییر دهند زیرا عبور از خط ویژه و همچنین بدون کارت تردد عبور ممکن نیست و موجب هرج و مرج و ترافیک می شود سرباز بعد از اینکه خودرو را متوقف نمود سرنشین خودروی لیموزین شیشه را پایین کشیده و گفت که نماینده مجلس هستم اما سرباز بی اعتنا درخواستش را تکرار نمودنماینده سبزوار هم چون خیلی های دیگر ک
یک سرباز راهور راهنمایی و رانندگی وسط یک خیابان پر تردد در شهر سبزوار برای اینکه جلوی خودروی نمیانده سبزوار را گرفت و از آنها خواست که مسیر خود را تغییر دهند زیرا عبور از خط ویژه و همچنین بدون کارت تردد عبور ممکن نیست و موجب هرج و مرج و ترافیک می شود سرباز بعد از اینکه خودرو را متوقف نمود سرنشین خودروی لیموزین شیشه را پایین کشیده و گفت که نماینده مجلس هستم اما سرباز بی اعتنا درخواستش را تکرار نمودنماینده سبزوار هم چون خیلی های دیگر ک
امیر غلامرضا رحیمی‌پور در گفت‌وگو با ایسنا، درباره کسرخدمت‌ دوماهه برای سربازان متاهل، گفت: به استناد مصوبه فرماندهی معظم کل قوا خدمت کارکنان وظیفه متاهل دو ماه کاهش داشته است، اما شرط بهره‌مندی از این مصوبه این است که فرد متقاضی حتما در تاریخ اول آذر ۹۹ یا بعد از آن به خدمت سربازی اعزام شده باشد.وی درباره افرادی که ممکن است در حین خدمت متاهل شده باشند نیز گفت: این افراد نیز به شرط آنکه پس از تاریخ اول آذر ۹۹ اعزام شده باشند، می‌توانند مد
امیر غلامرضا رحیمی‌پور در گفت‌وگو با ایسنا، درباره کسرخدمت‌ دوماهه برای سربازان متاهل، گفت: به استناد مصوبه فرماندهی معظم کل قوا خدمت کارکنان وظیفه متاهل دو ماه کاهش داشته است، اما شرط بهره‌مندی از این مصوبه این است که فرد متقاضی حتما در تاریخ اول آذر ۹۹ یا بعد از آن به خدمت سربازی اعزام شده باشد.وی درباره افرادی که ممکن است در حین خدمت متاهل شده باشند نیز گفت: این افراد نیز به شرط آنکه پس از تاریخ اول آذر ۹۹ اعزام شده باشند، می‌توانند مد
امیر غلامرضا رحیمی‌پور در گفت‌وگو با ایسنا، درباره کسرخدمت‌ دوماهه برای سربازان متاهل، گفت: به استناد مصوبه فرماندهی معظم کل قوا خدمت کارکنان وظیفه متاهل دو ماه کاهش داشته است، اما شرط بهره‌مندی از این مصوبه این است که فرد متقاضی حتما در تاریخ اول آذر ۹۹ یا بعد از آن به خدمت سربازی اعزام شده باشد.وی درباره افرادی که ممکن است در حین خدمت متاهل شده باشند نیز گفت: این افراد نیز به شرط آنکه پس از تاریخ اول آذر ۹۹ اعزام شده باشند، می‌توانند مد
امیر غلامرضا رحیمی‌پور در گفت‌وگو با ایسنا، درباره کسرخدمت‌ دوماهه برای سربازان متاهل، گفت: به استناد مصوبه فرماندهی معظم کل قوا خدمت کارکنان وظیفه متاهل دو ماه کاهش داشته است، اما شرط بهره‌مندی از این مصوبه این است که فرد متقاضی حتما در تاریخ اول آذر ۹۹ یا بعد از آن به خدمت سربازی اعزام شده باشد.وی درباره افرادی که ممکن است در حین خدمت متاهل شده باشند نیز گفت: این افراد نیز به شرط آنکه پس از تاریخ اول آذر ۹۹ اعزام شده باشند، می‌توانند مد
امیر غلامرضا رحیمی‌پور در گفت‌وگو با ایسنا، درباره کسرخدمت‌ دوماهه برای سربازان متاهل، گفت: به استناد مصوبه فرماندهی معظم کل قوا خدمت کارکنان وظیفه متاهل دو ماه کاهش داشته است، اما شرط بهره‌مندی از این مصوبه این است که فرد متقاضی حتما در تاریخ اول آذر ۹۹ یا بعد از آن به خدمت سربازی اعزام شده باشد.وی درباره افرادی که ممکن است در حین خدمت متاهل شده باشند نیز گفت: این افراد نیز به شرط آنکه پس از تاریخ اول آذر ۹۹ اعزام شده باشند، می‌توانند مد
کارشناسان فرهنگی و رسانه ای توضیح دادند که رفتار خشونت آمیز اعضای جامعه که در کنار نمایندگان مجلس و افسران پلیس راهنمایی و رانندگی به عنوان الگو انتخاب شده اند توجیه پذیر نیست و جنبه های رسانه ای و اجتماعی این موضوع را توضیح دادند. محمد امامی کورنده ، کارشناس حوزه فرهنگ و رسانه در
کارشناسان فرهنگی و رسانه ای توضیح دادند که رفتار خشونت آمیز اعضای جامعه که در کنار نمایندگان مجلس و افسران پلیس راهنمایی و رانندگی به عنوان الگو انتخاب شده اند توجیه پذیر نیست و جنبه های رسانه ای و اجتماعی این موضوع را توضیح دادند. محمد امامی کورنده ، کارشناس حوزه فرهنگ و رسانه در
کارشناسان فرهنگی و رسانه ای توضیح دادند که رفتار خشونت آمیز اعضای جامعه که در کنار نمایندگان مجلس و افسران پلیس راهنمایی و رانندگی به عنوان الگو انتخاب شده اند توجیه پذیر نیست و جنبه های رسانه ای و اجتماعی این موضوع را توضیح دادند. محمد امامی کورنده ، کارشناس حوزه فرهنگ و رسانه در
کارشناسان فرهنگی و رسانه ای توضیح دادند که رفتار خشونت آمیز اعضای جامعه که در کنار نمایندگان مجلس و افسران پلیس راهنمایی و رانندگی به عنوان الگو انتخاب شده اند توجیه پذیر نیست و جنبه های رسانه ای و اجتماعی این موضوع را توضیح دادند. محمد امامی کورنده ، کارشناس حوزه فرهنگ و رسانه در
کارشناسان فرهنگی و رسانه ای توضیح دادند که رفتار خشونت آمیز اعضای جامعه که در کنار نمایندگان مجلس و افسران پلیس راهنمایی و رانندگی به عنوان الگو انتخاب شده اند توجیه پذیر نیست و جنبه های رسانه ای و اجتماعی این موضوع را توضیح دادند. محمد امامی کورنده ، کارشناس حوزه فرهنگ و رسانه در
کارشناسان فرهنگی و رسانه ای توضیح دادند که رفتار خشونت آمیز اعضای جامعه که در کنار نمایندگان مجلس و افسران پلیس راهنمایی و رانندگی به عنوان الگو انتخاب شده اند توجیه پذیر نیست و جنبه های رسانه ای و اجتماعی این موضوع را توضیح دادند. محمد امامی کورنده ، کارشناس حوزه فرهنگ و رسانه در
کارشناسان فرهنگی و رسانه ای توضیح دادند که رفتار خشونت آمیز اعضای جامعه که در کنار نمایندگان مجلس و افسران پلیس راهنمایی و رانندگی به عنوان الگو انتخاب شده اند توجیه پذیر نیست و جنبه های رسانه ای و اجتماعی این موضوع را توضیح دادند. محمد امامی کورنده ، کارشناس حوزه فرهنگ و رسانه در
کارشناسان فرهنگی و رسانه ای توضیح دادند که رفتار خشونت آمیز اعضای جامعه که در کنار نمایندگان مجلس و افسران پلیس راهنمایی و رانندگی به عنوان الگو انتخاب شده اند توجیه پذیر نیست و جنبه های رسانه ای و اجتماعی این موضوع را توضیح دادند. محمد امامی کورنده ، کارشناس حوزه فرهنگ و رسانه در
کارشناسان فرهنگی و رسانه ای توضیح دادند که رفتار خشونت آمیز اعضای جامعه که در کنار نمایندگان مجلس و افسران پلیس راهنمایی و رانندگی به عنوان الگو انتخاب شده اند توجیه پذیر نیست و جنبه های رسانه ای و اجتماعی این موضوع را توضیح دادند. محمد امامی کورنده ، کارشناس حوزه فرهنگ و رسانه در
کارشناسان فرهنگی و رسانه ای توضیح دادند که رفتار خشونت آمیز اعضای جامعه که در کنار نمایندگان مجلس و افسران پلیس راهنمایی و رانندگی به عنوان الگو انتخاب شده اند توجیه پذیر نیست و جنبه های رسانه ای و اجتماعی این موضوع را توضیح دادند. محمد امامی کورنده ، کارشناس حوزه فرهنگ و رسانه در
کارشناسان فرهنگی و رسانه ای توضیح دادند که رفتار خشونت آمیز اعضای جامعه که در کنار نمایندگان مجلس و افسران پلیس راهنمایی و رانندگی به عنوان الگو انتخاب شده اند توجیه پذیر نیست و جنبه های رسانه ای و اجتماعی این موضوع را توضیح دادند. محمد امامی کورنده ، کارشناس حوزه فرهنگ و رسانه در
کارشناسان فرهنگی و رسانه ای توضیح دادند که رفتار خشونت آمیز اعضای جامعه که در کنار نمایندگان مجلس و افسران پلیس راهنمایی و رانندگی به عنوان الگو انتخاب شده اند توجیه پذیر نیست و جنبه های رسانه ای و اجتماعی این موضوع را توضیح دادند. محمد امامی کورنده ، کارشناس حوزه فرهنگ و رسانه در
کارشناسان فرهنگی و رسانه ای توضیح دادند که رفتار خشونت آمیز اعضای جامعه که در کنار نمایندگان مجلس و افسران پلیس راهنمایی و رانندگی به عنوان الگو انتخاب شده اند توجیه پذیر نیست و جنبه های رسانه ای و اجتماعی این موضوع را توضیح دادند. محمد امامی کورنده ، کارشناس حوزه فرهنگ و رسانه در
کارشناسان فرهنگی و رسانه ای توضیح دادند که رفتار خشونت آمیز اعضای جامعه که در کنار نمایندگان مجلس و افسران پلیس راهنمایی و رانندگی به عنوان الگو انتخاب شده اند توجیه پذیر نیست و جنبه های رسانه ای و اجتماعی این موضوع را توضیح دادند. محمد امامی کورنده ، کارشناس حوزه فرهنگ و رسانه در
کارشناسان فرهنگی و رسانه ای توضیح دادند که رفتار خشونت آمیز اعضای جامعه که در کنار نمایندگان مجلس و افسران پلیس راهنمایی و رانندگی به عنوان الگو انتخاب شده اند توجیه پذیر نیست و جنبه های رسانه ای و اجتماعی این موضوع را توضیح دادند. محمد امامی کورنده ، کارشناس حوزه فرهنگ و رسانه در
کارشناسان فرهنگی و رسانه ای توضیح دادند که رفتار خشونت آمیز اعضای جامعه که در کنار نمایندگان مجلس و افسران پلیس راهنمایی و رانندگی به عنوان الگو انتخاب شده اند توجیه پذیر نیست و جنبه های رسانه ای و اجتماعی این موضوع را توضیح دادند. محمد امامی کورنده ، کارشناس حوزه فرهنگ و رسانه در
کارشناسان فرهنگی و رسانه ای توضیح دادند که رفتار خشونت آمیز اعضای جامعه که در کنار نمایندگان مجلس و افسران پلیس راهنمایی و رانندگی به عنوان الگو انتخاب شده اند توجیه پذیر نیست و جنبه های رسانه ای و اجتماعی این موضوع را توضیح دادند. محمد امامی کورنده ، کارشناس حوزه فرهنگ و رسانه در
این کارشناس فرهنگ و رسانه توضیح داد که رفتارهای خشونت آمیز یک نماینده مجلس به عنوان الگو و یک عضو منتخب جامعه با یک پلیس راهنمایی و رانندگی توجیهی ندارد ، و ابعاد رسانه ای و اجتماعی این موضوع را توضیح می دهد. محمد امامی کورنده ، کارشناس حوزه فرهنگ و رسانه در گفت وگو …
این کارشناس فرهنگ و رسانه توضیح داد که رفتارهای خشونت آمیز یک نماینده مجلس به عنوان الگو و یک عضو منتخب جامعه با یک پلیس راهنمایی و رانندگی توجیهی ندارد ، و ابعاد رسانه ای و اجتماعی این موضوع را توضیح می دهد. محمد امامی کورنده ، کارشناس حوزه فرهنگ و رسانه در گفت وگو …
قاسم سلیمانی برای ایران چه کرد و چرا ترور شد؟ جناح های ی و فضای حزب مخالف مانند غباری است که مانع شناخت کامل این سربازان ملی و شهدا در مسیر عزیمت به سرزمین مادری می شود. با این وجود حضور میلیون ها ایرانی در مراسم خاکسپاری وی و خداحافظی باشکوه او با این سرباز
منبع: گزارشکر یک
شهید سپهبد سلیمانی برای ایران چه کرد؟
با پیگیری‌ های انجمن تشکل‌ های دانش‌ بنیان، سهمیه به‌ کارگیری دانش آموختگان برتر فناور به عنوان سرباز امریه فناور در شرکت‌ های دانش‌ بنیان تا سقف سالانه 200 نفر افزایش یافت. با توجه به فعالیت بیش از ۵ هزار شرکت دانش‌ بنیان و روند رو به افزایش آنها و سهمیه اندک تخصیص یافته به نخبگان برای امریه سربازی که منجر به اعمال سختگیری‌ های زیادی از سوی معاونت علمی و فناوری ریاست‌ جمهوری شده بود و به منظور استفاده مؤثر از ظرفیت فارغ‌ التحصیلان ممت
با پیگیری‌ های انجمن تشکل‌ های دانش‌ بنیان، سهمیه به‌ کارگیری دانش آموختگان برتر فناور به عنوان سرباز امریه فناور در شرکت‌ های دانش‌ بنیان تا سقف سالانه 200 نفر افزایش یافت. با توجه به فعالیت بیش از ۵ هزار شرکت دانش‌ بنیان و روند رو به افزایش آنها و سهمیه اندک تخصیص یافته به نخبگان برای امریه سربازی که منجر به اعمال سختگیری‌ های زیادی از سوی معاونت علمی و فناوری ریاست‌ جمهوری شده بود و به منظور استفاده مؤثر از ظرفیت فارغ‌ التحصیلان ممت
با پیگیری‌ های انجمن تشکل‌ های دانش‌ بنیان، سهمیه به‌ کارگیری دانش آموختگان برتر فناور به عنوان سرباز امریه فناور در شرکت‌ های دانش‌ بنیان تا سقف سالانه 200 نفر افزایش یافت. با توجه به فعالیت بیش از ۵ هزار شرکت دانش‌ بنیان و روند رو به افزایش آنها و سهمیه اندک تخصیص یافته به نخبگان برای امریه سربازی که منجر به اعمال سختگیری‌ های زیادی از سوی معاونت علمی و فناوری ریاست‌ جمهوری شده بود و به منظور استفاده مؤثر از ظرفیت فارغ‌ التحصیلان ممت
با پیگیری‌ های انجمن تشکل‌ های دانش‌ بنیان، سهمیه به‌ کارگیری دانش آموختگان برتر فناور به عنوان سرباز امریه فناور در شرکت‌ های دانش‌ بنیان تا سقف سالانه 200 نفر افزایش یافت. با توجه به فعالیت بیش از ۵ هزار شرکت دانش‌ بنیان و روند رو به افزایش آنها و سهمیه اندک تخصیص یافته به نخبگان برای امریه سربازی که منجر به اعمال سختگیری‌ های زیادی از سوی معاونت علمی و فناوری ریاست‌ جمهوری شده بود و به منظور استفاده مؤثر از ظرفیت فارغ‌ التحصیلان ممت
با پیگیری‌ های انجمن تشکل‌ های دانش‌ بنیان، سهمیه به‌ کارگیری دانش آموختگان برتر فناور به عنوان سرباز امریه فناور در شرکت‌ های دانش‌ بنیان تا سقف سالانه 200 نفر افزایش یافت. با توجه به فعالیت بیش از ۵ هزار شرکت دانش‌ بنیان و روند رو به افزایش آنها و سهمیه اندک تخصیص یافته به نخبگان برای امریه سربازی که منجر به اعمال سختگیری‌ های زیادی از سوی معاونت علمی و فناوری ریاست‌ جمهوری شده بود و به منظور استفاده مؤثر از ظرفیت فارغ‌ التحصیلان ممت
با پیگیری‌ های انجمن تشکل‌ های دانش‌ بنیان، سهمیه به‌ کارگیری دانش آموختگان برتر فناور به عنوان سرباز امریه فناور در شرکت‌ های دانش‌ بنیان تا سقف سالانه 200 نفر افزایش یافت. با توجه به فعالیت بیش از ۵ هزار شرکت دانش‌ بنیان و روند رو به افزایش آنها و سهمیه اندک تخصیص یافته به نخبگان برای امریه سربازی که منجر به اعمال سختگیری‌ های زیادی از سوی معاونت علمی و فناوری ریاست‌ جمهوری شده بود و به منظور استفاده مؤثر از ظرفیت فارغ‌ التحصیلان ممت
با پیگیری‌ های انجمن تشکل‌ های دانش‌ بنیان، سهمیه به‌ کارگیری دانش آموختگان برتر فناور به عنوان سرباز امریه فناور در شرکت‌ های دانش‌ بنیان تا سقف سالانه 200 نفر افزایش یافت. با توجه به فعالیت بیش از ۵ هزار شرکت دانش‌ بنیان و روند رو به افزایش آنها و سهمیه اندک تخصیص یافته به نخبگان برای امریه سربازی که منجر به اعمال سختگیری‌ های زیادی از سوی معاونت علمی و فناوری ریاست‌ جمهوری شده بود و به منظور استفاده مؤثر از ظرفیت فارغ‌ التحصیلان ممت
با پیگیری‌ های انجمن تشکل‌ های دانش‌ بنیان، سهمیه به‌ کارگیری دانش آموختگان برتر فناور به عنوان سرباز امریه فناور در شرکت‌ های دانش‌ بنیان تا سقف سالانه 200 نفر افزایش یافت. با توجه به فعالیت بیش از ۵ هزار شرکت دانش‌ بنیان و روند رو به افزایش آنها و سهمیه اندک تخصیص یافته به نخبگان برای امریه سربازی که منجر به اعمال سختگیری‌ های زیادی از سوی معاونت علمی و فناوری ریاست‌ جمهوری شده بود و به منظور استفاده مؤثر از ظرفیت فارغ‌ التحصیلان ممت
کارشناسان فرهنگی و رسانه ای توضیح دادند که رفتار خشونت آمیز اعضای جامعه که در کنار نمایندگان مجلس و افسران پلیس راهنمایی و رانندگی به عنوان الگو انتخاب شده اند توجیه پذیر نیست و جنبه های رسانه ای و اجتماعی این موضوع را توضیح دادند. محمد امامی کورنده ، کارشناس حوزه فرهنگ و رسانه در …خبرنامه تخصصی سئو حرفه ای
کارشناسان فرهنگی و رسانه ای توضیح دادند که رفتار خشونت آمیز اعضای جامعه که در کنار نمایندگان مجلس و افسران پلیس راهنمایی و رانندگی به عنوان الگو انتخاب شده اند توجیه پذیر نیست و جنبه های رسانه ای و اجتماعی این موضوع را توضیح دادند. محمد امامی کورنده ، کارشناس حوزه فرهنگ و رسانه در …خبرنامه تخصصی سئو حرفه ای
این کارشناس فرهنگ و رسانه توضیح داد که رفتارهای خشونت آمیز یک نماینده مجلس به عنوان الگو و یک عضو منتخب جامعه با یک پلیس راهنمایی و رانندگی توجیهی ندارد ، و ابعاد رسانه ای و اجتماعی این موضوع را توضیح می دهد. محمد امامی کورنده ، کارشناس حوزه فرهنگ و رسانه در گفت وگو …مرجع تخصصی فناوری و رایانه ایران
لندن - بنا به گفته آقای اندرو پارکر مدیر رادیو بی سی آی تی وی در آن زمان, ژنرال اندرو پارکر مدیر MI5 گفت که تروریسم - به ویژه از دولت عراق و عراق در اکتبر سال ۲۰۱۳ اقدامات تروریستی برای حمله به انگلستان را خنثی کرده‌است. MI5 و نهاده‌ای اطلاعاتی به دلیل سرمایه‌گذاری در توانایی‌های ما, اقدامات تروریستی خوبی را برای بریتانیا خنثی کرده‌اند. یک حمله هماهنگ در سیستم حمل و نقل London's منجر به کشته شدن ۵۲ تن در ۷ ژوئیه ۲۰۰۵ شد. محمد Sidique خان, رهبر این گروه
لندن - بنا به گفته آقای اندرو پارکر مدیر رادیو بی سی آی تی وی در آن زمان, ژنرال اندرو پارکر مدیر MI5 گفت که تروریسم - به ویژه از دولت عراق و عراق در اکتبر سال ۲۰۱۳ اقدامات تروریستی برای حمله به انگلستان را خنثی کرده‌است. MI5 و نهاده‌ای اطلاعاتی به دلیل سرمایه‌گذاری در توانایی‌های ما, اقدامات تروریستی خوبی را برای بریتانیا خنثی کرده‌اند. یک حمله هماهنگ در سیستم حمل و نقل London's منجر به کشته شدن ۵۲ تن در ۷ ژوئیه ۲۰۰۵ شد. محمد Sidique خان, رهبر این گروه
 سرمال و کاربرد آن :سرمال گنج در دفينه یابی به مقدار کم یا کوچک از خود جنس سرمال میگویند. در بسیاری از موارد کاوشگران چیزهای مثل سفال و مفرغ و… را پیدا کرده و فکر میکنند که این چیزها سرمال هستند. به صورت دقیق سرمال بخشی از خودجنس میباشد که برای گمراه کردن حفار و یا بستن طمع حفار که دست از حفاری کشیده و جلوتر نرود کاربرد دارد.علامت خاصی هم ندارند و در همان مسیر بار اصلی وجود دارند.باید توجه داشت که همه بارها سرمال ندارند و فقط تعداد کمی که
عکس آقای خامنه ای

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها

بازرگاني سکوتي چيت ماينکرفت WurstClient معرفي عمده فروشان معرفي فروشگاه هاي اينترنتي ايزوگام هر نوع اطلاعاتی آموزش تابلو برق صنعتی زيبايي هاي دنيا شهيد حميد داميار آزمون ها و مقالات برتر ISI